موضوعات = تغذیه و متابولیسم ورزشی
تاثیر مکمل یاری کراتین و سدیم بیکربنات بر عملکرد بی هوازی، شاخص خستگی و آزمون عملکردی ویژه فوتسال در فوتسالیست‌های نخبه طی تمرینات پیش فصل

دوره 1، شماره 2، تیر 1401، صفحه 43-52

10.34785/J019.2023.005

ابوالفضل فیجان؛ فرهاد دریانوش؛ نگار کوروش فرد؛ فاطمه حسینی نژاد؛ نصرت اله فروزان؛ احمد محرز


زمان بندی تغذیه ورزشی کربوهیدراتی در ورزشکاران نخبه: یک مطالعه مروری کوتاه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 53-41

10.34785/J019.2022.001

حمید آقا علی نژاد؛ امیرحسین احمدی حکمتی کار؛ مریم السادات امامی


High-intensity interval training combined with saffron supplementation modulates stress-inflammatory markers in obese women with type 2 diabetes

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 61-55

10.34785/J019.2022.002

شادی گلپسندی؛ سیامند عبدالله پور؛ هادی گل پسندی