موضوعات = تغذیه و متابولیسم ورزشی
زمان بندی تغذیه ورزشی کربوهیدراتی در ورزشکاران نخبه: یک مطالعه مروری کوتاه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 53-41

10.34785/J019.2022.001

حمید آقا علی نژاد؛ امیرحسین احمدی حکمتی کار؛ مریم السادات امامی


High-intensity interval training combined with saffron supplementation modulates stress-inflammatory markers in obese women with type 2 diabetes

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 61-55

10.34785/J019.2022.002

شادی گلپسندی؛ سیامند عبدالله پور؛ هادی گل پسندی