تاثیر مکمل کنگر فرنگی پس از فعالیت شبیه سازی شده کاراته بر سطوح MDA، SOD و FRAP کاراته کاران دختر

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب،بناب،ایران.

چکیده

هدف : هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مکمل کنگر فرنگی پس از فعالیت شبیه سازی شده کاراته بر سطوح MDA، SOD و FRAP کاراته کاران دختر بود.
رو‌ش‌شناسی: در این مطالعه نیمه‌تجربی 24 کاراته کار دختر جوان به صورت هدفمند و دردسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مکمل گیاهی کنگر فرنگی و دارونما جایگزین شدند. گروه مکمل دو کپسول کنگر فرنگی محصول شرکت EuRho Vital آلمان سه بار در روز به مدت چهارده روز دریافت کردند.
نتایج: نتایج مطالعه نشان داد که فعالیت شبیه سازی شده کاراته باعث افزایش معنی دار غلظت MDA در مراحل بلافاصله و 24 ساعت پس از فعالیت ورزشی در گروه دارونما شد. مصرف مکمل کنگر فرنگی موجب جلوگیری از شاخص استرس اکسیداتیو مکمل در مقایسه با دارونما شد (05/0‌>P). همچنین، مکمل کنگر فرنگی به شکل کپسول سه بار در روز تاثیر معنی‌داری در فعالیت آنزیم SOD نداشت؛ بااینحال، تفاوت معنادار بین دو گروه مکمل کنگرفرنگی و دارونما در اثر اصلی زمان و تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما (FRAP) در مراحل مختلف اندازه‌گیری مشاهده شد (05/0‌>P).
نتیجه گیری: به طور کلی نتایج مطالعه نشان داد فعالیت شبیه سازی شده کاراته منجر به افزایش MDA و کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما (FRAP) می شود، اما تاثیر معنی‌داری در فعالیت آنزیم SOD مشاهده نشد؛ با اینحال، مصرف مکمل گیاهی کنگرفرنگی باعث جلوگیری از افزایش نامطلوب MDA شد؛ همچنین، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما (FRAP) پس از مصرف مکمل گیاهی کنگرفرنگی افزیش یافت؛ بنابراین احتمالا می‌توان مصرف این مکمل را به مربیان و افراد ورزشکار توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of artichoke supplement after simulated karate activity on MDA, SOD and FRAP levels of female karate athletes

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Pour Khosravi
 • Reza Roshdi Bonab
 • Alireza Nikouzadeh
Department of Sports Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Banab Branch, Banab, Iran.
چکیده [English]

Aims: The aim of the present study was to investigate the effect of artichoke supplement after simulated karate activity on MDA, SOD and FRAP levels of female karate athletes.
Methods: In this semi-experimental study, 24 karate karate young girls were selected purposefully and available and were randomly replaced in two groups of artichoke herbal supplement and placebo. The group supplemented with two artichoke capsules produced by EuRho Vital, Germany (each capsule contains 400 mg of artichoke) three times a day (2400 mg per day), for fourteen days, and the control group received a placebo of the same shape and size in the same time received. In order to measure the levels of MDA, SOD and FRAP, venous blood samples of all subjects were collected in four stages: before taking the supplement, two weeks after taking the supplement, before, immediately after and 24 hours after the simulated karate activity.
Results: The results of the study showed that simulated karate activity caused a significant increase in MDA concentration in the stages immediately and 24 hours after exercise in the placebo group , artichoke supplement in capsule form three times a day had no significant effect on SOD enzyme activity.
Conclusion: In general, the results of the study showed that the simulated karate activity leads to an increase in MDA and a decrease in total plasma antioxidant capacity (FRAP), but no significant effect was observed on SOD enzyme activity; Therefore, it is possible to recommend the use of this supplement to trainers and athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Karate
 • MDA
 • FRAP
 • SOD
 • تاریخ دریافت: 13 دی 1402
 • تاریخ بازنگری: 27 دی 1402
 • تاریخ پذیرش: 28 بهمن 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 28 بهمن 1402