درباره نشریه

نشریه پژوهش در تغذیه ورزشی (Research in Exercise Nutrition) به صورت فصلنامه منتشر می‌گردد و در آن مقالات پژوهشی اصیل (Original Article)، مقالات مروری (Review) و مقالات متاآنالایز (Meta-analysis) در حوزه پژوهش های بنیادی، توسعه ای، کاربردی و اپیدمیولوژیک و مطالعه‌های بالینی مرتبط با تغذیه ورزشی که قبلا در هیچ نشریه داخلی و خارجی چاپ نشده باشند، منتشر می گردد.