بررسی فعالیت بدنی و وضعیت تغذیه در کودکان دارای بلوغ زودرس

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 گروه تغذیه ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رجاء، قزوین، ایران.

2 گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، مازندران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی فعالیت بدنی و وضعیت تغذیه در کودکان دارای بلوغ زودرس و کودکان با بلوغ طبیعی بود.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه پژوهش حاضرکودکان 7 تا 11 سال ساکن در شهر قزوین بودند که از بین آنها تعداد 100 نفر(70نفر دختر و30 نفر پسر) به روش غیر احتمالی در دسترس به عنوان شرکت کنندگان پژوهش انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های یادآمد غذایی 24 ساعته خوراک، رفتار تغذیه‌ای و پرسشنامه فعالیت بدنی IPAQ استفاده شد.
یافته‌ ها: یافته‌های پژوهش نشان داد، میزان فعالیت بدنی و خواب کودکان با بلوغ طبیعی از کودکان دارای بلوغ زودرس بیشتر بود (001/0=p). وضعیت تغذیه شامل مصرف میوه (006/0=p)، سبزیجات (009/0=p)، شیر (001/0=p) در کودکان با بلوغ طبیعی بیشتر از کودکان با بلوغ زودرس بود، در حالی‌که مصرف فست‌فود (037/0=p) و تنقلات (009/0=p) بالعکس بود. مصرف گوشت (124/0=p) و نان و غلات (564/0=p) دردو گروه تفاوت معناداری نداشت. وزن (005/0=p) و قد کودکان (022/0=p) دارای بلوغ زودرس از کودکان با بلوغ طبیعی بیشتر و بلندتر بود. استفاده از وسایل الکترونیکی در بین کودکان با بلوغ طبیعی وکودکان دارای بلوغ زودرس تفاوت معناداری نداشت (189/0=p).

نتیجه گیری: وضعیت فعالیت بدنی، تغذیه (مصرف میوه، سبزیجات و شیر) و خواب در کودکان با بلوغ طبیعی بهتر از کودکان با بلوغ زودرس بود. کودکان با بلوغ طبیعی زندگی سالم‌تری داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of physical activity and nutritional status in children with precocious puberty

نویسندگان [English]

 • Zahra Zokaei 1
 • Zohreh Eskandari 1
 • Masoud Mirmoezzi 1
 • Mandana Sangari 2
1 Department of Sports Nutrition, Faculty of Social Sciences, Raja University, Qazvin, Iran.
2 Department of Physical Education, Islamic Azad University Chalous Branch, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

Aims: The aim of this study was to investigate physical activity and nutritional status in children with precocious puberty.
Methods: The current research was of a descriptive-correlation type. The present research population was children aged 7 to 11 years living in Qazvin city, from which 100 people (70 girls and 30 boys) were selected as research participants in a non-probabilistic way. In order to collect data, 24-hour food recall questionnaires, nutritional behavior and IPAQ physical activity questionnaires were used.
Results: The findings of the research showed that the amount of physical activity and sleep of children with normal puberty was higher than children with premature puberty (p=0.001). The nutritional status including the consumption of fruit (p=0.006), vegetables (p=0.009), milk (p=0.001) in children with normal puberty was more than children with precocious puberty, while the consumption of fast food (p=0.037) and snacks (p=0.009) was the opposite. The consumption of meat (p=0.124) and bread and cereals (p=0.564) was not significantly different in the two groups. Weight (p=0.005) and height (p=0.022) of children with precocious puberty were more and taller than children with normal puberty. There was no significant difference in the use of electronic devices between children with normal puberty and children with premature puberty (p=0.189).
Conclusion: The status of physical activity, nutrition (consumption of fruits, vegetables and milk) and sleep in children with normal puberty was better than children with precocious puberty. Children with normal puberty had healthier lives.

کلیدواژه‌ها [English]

 • precocious puberty
 • Physical Activity
 • Nutritional status
 • Children
 • تاریخ دریافت: 08 آذر 1402
 • تاریخ بازنگری: 07 دی 1402
 • تاریخ پذیرش: 18 دی 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 18 دی 1402