تأثیر چهار هفته تمرینات دایره‌ای مبتنی بر فنون جودو با مکمل دهی ال – آرژنین بر سطح اسید‌‌لاکتیک خون و شاخص‌های عملکردی مردان جودو‌کار

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

هدف: جودو از ورزش‌هایی است که نیازهای فیزیولوژیکی قابل توجهی بر بدن جودوکاران تحمیل می‌کند. در جودو، تولید اسید لاکتیک و کاهش PH بدن، از دلایل آسیب به عملکرد ورزشی می‌باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر 4 هفته تمرینات دایره ای مبتنی بر فنون جودو با مکمل دهی ال آرژنین بر سطح اسید لاکتیک خون و عوامل عملکردی جودوکاران است.
روش شناسی: در یک طرح تحقیقی نیمه تجربی 20 جودوکار مرد سالم با میانگین سنی 1/77 ± 17/85 سال با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه تمرین - مکمل (10 نفر) و تمرین دارونما (10 نفر) تقسیم شدند. دو گروه تمرینات دایره ای مبتنی بر فنون جودو را به مدت 20 دقیقه با شدت 85 الی 90 درصد ضربان قلب بیشینه به عنوان پروتکل اصلی تمرین (3 جلسه در هفته و به مدت 4 هفته) انجام دادند. آزمودنی های گروه تمرین- مکمل، قرص های یک گرمی ال- آرژنین را به میزان 4 گرم در روز، به مدت 4 هفته مصرف کردند.
یافته ­ها: کاهش معنی­دار سطوح لاکتات خون در گروه تمرین – مکمل مشاهده شد (0/05>P). افزایش معنی­دار توان هوازی، توان بی­هوازی و کاهش معنی­دار شاخص خستگی در هر دو گروه مشاهده شد (0/05>P). این تغییرات در گروه تمرین – مکمل به طور معنی­داری بیشتر بود (0/05>P). 
نتیجه گیری: انجام تمرینات دایره‌ای ویژه جودو به همراه مصرف مکمل ال – آرژنین باعث بهبود توان هوازی و بی هوازی، کاهش شاخص خستگی و کاهش تولید اسیدلاکتیک در مردان جودوکار می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of 4 - Week Circuit Training Based on Judo Techniques with L-Arginine Supplementation on Blood Lactic Acid Level and Functional Indicators of Male Judokas

نویسندگان [English]

  • Mohammad Babaei 1
  • Javad Vakili 2
  • Saeid Dabagh Nikoukheslat 2
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tabriz , Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Aims: Judo is a sport that imposes significant physiological demands on Judokas. In judo, the production of lactic acid and the decrease in body PH are the causes of damage to sports performance. The purpose of the present study is to investigate the effect of 4 - week of circuit training based on judo techniques with L-arginine supplementation on blood lactic acid level and functional indicatiors of male judokas.
Methods: In a semi experimental research project, 20 healthy male judoka with an average age of 17.85 ± 1.77 years were selected by available sampling method. The subjects were randomly divided into two groups of exercise-supplement (10 people) and exercise-placebo (10 people). Two groups performed circuit training based on judo techniques for 20 minutes with an intensity of 85-90% of maximum heart rate as the main training protocol (3 sessions per week for 4 weeks). The subjects of the exercise-supplement group consumed one gram of L-arginine tablets at the rate of 4 grams per day for 4 weeks. ).
Results: A significant decrease in blood lactate level was observed in the exercise-supplement group (P<0.05). A significant increase in aerobic power and anaerobic power, a significant decrease in fatigue index were observed in both groups (P<0.05). These changes were significantly higher in the exercise-supplement group (P<0.05).
Conclusion: Performing judo specific circuit training along with L-arginine supplementation improves aerobic and anaerobic capacity, reduces fatigue index and reduces lactic acid production in male judo kas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • L-arginine
  • Circuit Training
  • Lactic Acid
  • Aerobic Power
  • Anaerobic Power