اثر یک دوره تمرین کراس فیت همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر برخی از شاخص های استرس اکسیداتیو در مردان جوان ورزشکار

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.

چکیده

 هدف: تمرینات ورزشی هدفمند با بهبود ظرفیت آنتی اکسیدانتی نقش اساسی در عملکرد قلبی تنفسی دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر هشت هفته تمرینات کراس فیت همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر سطوح سرمی مالون دی آلدئید، گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز در مردان جوان ورزشکار بود.
روش شناسی: در این پژوهش نیمه تجربی، تعداد 20 ورزشکار با میانگین سنی 88/1±95/22 سال به طور تصادفی، در دو گروه دارونما (10 نفر) و مکمل (10 نفر) قرار گرفتند. گروه مکمل به طور همزمان با مصرف روزانه چهار عدد قرص (500 میلی‌گرمی) اسپیرولینا در یک برنامه تمرینی کراس فیت هشت هفته‌ای، سه جلسه به مدت 60 دقیقه و با شدت بالا شرکت کردند. نمونه‌گیری خونی 24 ساعت قبل و 48 ساعت بعد از دوره مداخلـه جهت اندازه‌گیری شاخص های فوق انجام شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون t زوجی و تحلیل کوواریانس سطح معنی داری0.05≥ P انجام شد.
یافته‌ها: پس از هشت هفته تمرین، سطوح مالون دی‌آلدئید کاهش (0/02=P) و سطوح گلوتاتیون پرواکسیداز و سوپرا اکسید دیسموتاز افزایش معنی‌دار در گروه مکمل در مقایسه با گروه دارونما(تمرین کراس‌ فیت) نشان دادند (0/01=P). آزمون کوواریانس نشان داد که بین گروه‌ها تفاوت معنی‌داری وجود دارد. میزان مالون دی آلدئید (0/01= P)، سوپرا اکسید دیسموتاز (0/02= P) و گلوتاتیون پرواکسیداز(0/03= P) در گروه مکمل نسبت به دارونما بهبود یافته بود.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد تمرینات کراس فیت به همراه مصرف مکمل اسپیرولینا، می‌تواند موجب بهبود وضعیت آنتی‌اکسیدانی و کاهش آسیب اکسایشی و احتمالاً ارتقای عملکرد قلبی و تنفسی ورزشکاران شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of a crossfit training period with spirulina supplementation on some indicators of oxidative stress in young male

نویسندگان [English]

  • Amirreza Ebrahimi Samarin
  • Shdmeher Mirdar
  • Khadije Nasiri
Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

Aims: Targeted exercise training plays an essential role in cardiorespiratory function by improving antioxidant capacity. The aim of this study was to evaluate the effect of 8 weeks of cross-fit training with spirulina supplementation on serum levels of malondialdehyde, glutathione peroxidase and superoxide dismutase in young male athletes. Materials and Methods: In this quasi-experimental study, 20 athletes with an Average of 22.95 88±1.88 years were selected and randomly divided into two groups of placebo (n = 10) and supplement (n = 10). The supplement group participated in an 8-week crossfit exercise program for 3 sessions of 60 minutes while taking four spirulina tablets (500 mg) daily. Blood samples were taken 24 hours before and 48 hours after the intervention period to measure the above indicators. Data analysis was performed using paired t-test and analysis of covariance.
Results: After eight weeks of training, malondialdehyde levels decreased (P=0.02) and glutathione peroxidase and superoxide dismutase levels showed a significant increase in the supplement group compared with the placebo group (crossfit training).( P=0.01). Covariance test showed that there was a significant difference between the groups. Malondialdehyde (P=0.01), superoxide dismutase (P = 0.02) and glutathione peroxidase (P=0.03) were improved in the supplement group compared with placebo group.
Conclusion: It seems that crossfit training along with spirulina supplementation can improve antioxidant status and reduce oxidative damage and possibly improve cardiac and respiratory performance of athletes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cross-fit
  • Spirulina
  • Malondialdehyde
  • Superoxide dismutase
  • Glutathione peroxidase