اهداف و چشم انداز

تمرین، تغذیه و ژنتیک سه فاکتور کلید در دستیابی به اوج عملکرد ورزشی می باشند.  در چند دهه اخیر، متخصصین علوم ورزشی به نقش تغذیه در بهبود و حمایت از تمرین توجه خاصی داشته اند؛ بر این اساس، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه کردستان اقدام به انتشار نشریه پژوهش در تغذیه ورزشی نموده است تا فرصتی فراهم گردد که پژوهشگران و دانشمندان حوزه علوم ورزشی با ارسال مقالات علمی و پژوهشی خود در عرصه تغذیه ورزشی در یک نشریه تخصصی تغذیه ورزشی بر غنای این نشریه نوپا افزوده و جامعه علمی کشور را از فوائد آن بهره مند سازند. با توجه به دوزبانه بودن (فارسی و انگلیسی) این نشریه، پژوهشگران و دانشمندان حوزه علوم ورزشی می توانند مقالات خود را به یکی از دو زبان مذکور برای نشریه ارسال نمایند.