پیوندهای مفید

Asian Exercise & Sport Science Association (AESA)


European College of Sport Science (ECSS)


Sport Sciences Research Institute


The Australian Institute of Sport Nutrition


سامانه ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم


وب سایت فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران