تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مصرف آب قلیایی بر وضعیت آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی در مردان چاق غیرفعال

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسنده

گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، یزد، ایران.

چکیده

هدف: مداخلات تمرینات استقامتی همراه با عوامل تغذیه‌ای سازگار‌ی‌های فیزیولوژیکی را ممکن است تحت ‌تأثیر قرار دهند. اثر توام تمرین استقامتی و آب قلیایی بر وضعیت آنتی اکسیدانی و پراکسیدانی افراد چاق غیرفعال کمتر بررسی شده است. لذا، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مصرف آب قلیایی بر وضعیت آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی در مردان چاق غیرفعال بود.

روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود. جامعه آماری شامل مردان سالم با میانگین سنی 11/3±27/33 سال و میانگین وزنی 91/2±16/94 کیلوگرم بود که 56 نفر در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی‌ها به طور تصادفی به چهار گروه، تمرین استقامتی، تمرین استقامتی با آب قلیایی، آب قلیایی و کنترل تقسیم شدند. مداخله تمرینـی سه جلسه در هفته به مدت هشت هفته اجرا شد. آب قلیایی (5/9pH ) به میزان kg/mL 10پس از هر جلسه تمرین دریافت شد. قبل و بعد از آخرین جلسه تمرین شاخص‌های آنتی اکسیدانی و پراکسیدانی سنجش شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد هشت هفته تمرین باعث افزایش معنادار SOD (69/11 درصد، 210/0p=) و کاهش معنادار MDA (41/4 درصد، 037/0p=) شد. بیشترین درصد تغییرات معنادار در مقادیر سرمی SOD (08/16 درصد، 014/0p=) و MDA (88/5 درصد، 016/0p=) به گروه تمرین همراه با آب قلیایی اختصاص داشت. آب قلیایی به تنهایی باعث تغییرات معنا‌دار در مقادیر سرمی SOD (94/3 درصد، 059/0p=) و MDA (45/1 درصد، 143/0p=) نشد.

نتیجه‌گیری: اثر توام تمرین استقامتی و آب قلیایی موجب بهبود بیشتر وضعیت ردوکس در مردان چاق غیرفعال می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks of endurance training with alkaline water consumption on antioxidant status and lipid peroxidation in inactive obese men.

نویسنده [English]

  • Hassan Naghizadeh
Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Aims: Endurance training interventions with nutritional factors may affect physiological adaptations. The combined effect of endurance exercise and alkaline water has been less investigated on the antioxidant and peroxidative status of inactive obese people. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of endurance training with alkaline water consumption on antioxidant status and lipid peroxidation in inactive obese men.

Methods: The current research was semi-experimental. The statistical population included healthy men with an average age of 33.27±3.11 years and an average weight of 94.16±2.91 kg, of which 56 people participated in this research. The subjects were randomly divided into four groups: endurance training, endurance training with alkaline water, alkaline water and control. The exercise intervention was implemented three sessions a week for eight weeks. Alkaline water (pH 9.5) was received at the rate of 10 kg/mL after each training session. Before and after the last training session, antioxidant and peroxide indicators were measured.

Results: The results showed that eight weeks of endurance training caused a significant increase in SOD (11.69%, p=0.210) and a significant decrease in MDA (4.41%, p=0.037). The highest percentage of significant changes in the serum values of SOD (16.08%, p=0.014) and MDA (5.88%, p=0.016) were assigned to the exercise group with alkaline water.Alkaline water alone did not cause significant changes in the serum values of SOD (3.94%, p=0.059) and MDA (1.45%, p=0.143).

Conclusion: The combined effect of endurance exercise and alkaline water improves the redox status in inactive obese men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endurance training
  • alkaline water
  • redox status
  • obese men