اثرات یک دوره تمرین به همراه رژیم غذایی پرچرب بر بیان پروتئین kiss1 ، گیرنده کیسپپتین گنادی بیضه، FSH و LH موش های صحرایی نر نوجوان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 گروه دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق تعیین اثرات یک دوره تمرین به همراه رژیم غذایی پرچرب بر بیان پروتئین kiss1 ، گیرنده کیسپپتین گنادی بیضه، FSH و LH موش های صحرایی نر نوجوان بود.
روش شناسی: 40 سر موش نر نوجوان (30 روزه) به طور تصادفی به چهار گروه: رژیم معمولی کنترل، رژیم معمولی تمرین، رژیم پرچرب کنترل و رژیم پرچرب تمرین تقسیم شدند. گروه تغذیه پر چرب به مدت 30 روز تحت رژیم غذایی پرچرب (kcal/g 817/5 :HF) قرار گرفتند. از روز شصت‌ام زندگی رژیم غذایی با چربی معمولی (kcal/g 801/3 : NF) اعمال شد. برنامه تمرین هوازی به مدت 4 هفته سه بار در هفته (12 جلسه و از روز هفتادم تا نود و هشتم‌ام زندگی) انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد رژیم پرچرب سبب کاهش محتوای کیسپپتین و گیرنده کیسپپتین گنادی موش‌های نر شد و تمرین نیز آنها را افزایش داد. همچنین، رژیم پرچرب سبب کاهش مقدار هورمون LH خون موش‌های نر آن را شد و تمرین نیز افزایش داد. تمرین سبب افزایش مقدار هورمون FSH گردش خون و رژیم پرچرب سبب کاهش FSH موش‌های نر شد.
نتیجه‌گیری: در کل نتایج نشان داد که رژیم پرچرب سبب کاهش مقدار کیسپپتین و گیرنده آن در بیضه موش‌ها همراه با کاهش هورمون‌های FSH و LH گردش خون می‌شود. از طرفی تمرین هوازی آثار کاملا مخالف با رژیم پرچرب دارد؛ اما، فقط تاحدی قادر است که این اثر منفی ناشی از رژیم پرچرب را جبران کند و در هرحال، قادر به برطرف کردن کلیه آثار سوء آن نیست.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of aerobic training and Fed with High Fat Diet on Kiss1 , Kisspeptin receptor mRNA expression of Testis, LH and FSH in Adolescent male rats

نویسندگان [English]

  • Rogayeh Pouzesh Jadidi 1
  • Gabrial Pouzesh Jadidi 1
  • Mir Ali Reza Nourazar 2
  • Maryam Mohamadi Khoshknab 1
1 Department of Physical Education, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran .
2 Department of Veterinary, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Aims: This study aimed to investigate the effects of aerobic training and a high-fat diet on the expression of Kiss1 and Kisspeptin receptor mRNA in the testes, and levels of LH and FSH in adolescent male rats.
Methods: Forty young male rats (30 days old) were randomly assigned to one of four groups: normal diet control (NDC), normal diet training (NDT), high fat diet control (HFDC), and high fat diet training (HFDT). The rats in the HFD groups were fed a high-fat diet (5.817 kcal/g) for 30 days, while the normal diet (3.801 kcal/g) was continued until the 60th day of their life. Aerobic training was carried out for four weeks and involved three training sessions from the 70th to 98th days of their life.
Results: The results showed that high-fat diet caused a significant decrease in kisspeptin and gonadal kisspeptin receptor content of male rats, and exercise also increased them. Also, the high-fat diet caused a significant decrease in the amount of LH hormone in the blood of male rats, and exercise also increased it. Exercise training increased circulating FSH and high-fat diet decreased FSH in male rats.
Conclusion: Overall, the results showed that a high-fat diet decreases the amount of kisspeptin and its receptor in the testicles of rats along with a decrease in circulating FSH and LH hormones. On the other hand, aerobic exercise has completely opposite effects to a high-fat diet; However, it is only partially able to compensate for this negative effect caused by a high-fat diet, and in any case, it is not able to eliminate all its bad effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: HFD
  • aerobic training
  • Kiss
  • Kisspeptin
  • young