تاثیر 12 هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل روی بر اینترلوکین 1 بتا و TNF آلفا در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.

چکیده

هدف: با توجه به نقش فعالیت بدنی بر عوامل موثر بر بیماری های متابولیک هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات هوازی با شدت متوسط و مصرف مکمل روی بر عامل نکروز دهنده تومور آلفا (TNF-α) و اینترلوکین 1 بتا در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بود.

روش شناسی: در این مطالعه نیمه تجربی،50 زن مبتلا به دیابت نوع 2 با دامنه سنی (سن 35±8 سال، قد 3/5±1/162 سانتی متر، وزن 3/4±67/87 کیلوگرم، شاخص توده بدن 6/3±12/31 کیلوگرم بر متر مربع) که هیچگونه فعالیت منظمی نداشتند به عنوان آزمودنی تحقیق انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه تمرین، تمرین - مکمل، مکمل روی و کنترل تقسیم شدند. نمونه های خونی ناشتا قبل و بعد از 12 هفته تمرین جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. از نرم افزار spss نسخه 22 برای آنالیز داده ها استفاده گردید.

یافته ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد پس از 12 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط تفاوت معنی داری در سطح اینترلوکین 1 بتا (001/0 p=)، TNF-α (001/0 p=)، در گروه های تجربی و کنترل بود.

نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مصرف مکمل روی به همراه انجام تمرینات هوازی با شدت متوسط و ترکیبی می تواند سطوح اینترلوکین 1 بتا و عامل نکروز دهنده تومور آلفا را کاهش دهد در نتیجه می توان به عنوان یک روش درمانی و مکمل برای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مورد توجه باشد.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of 12 weeks of aerobic training and zinc supplementation on interleukin 1 beta and TNF alpha in women with type 2 diabetes

نویسندگان [English]

  • Solmaz Babaei
  • Morteza Fattahpou marandi
Department of Sports Sciences, Faculty of Humanities, University of Maragheh, Maragheh, Iran .
چکیده [English]

Aims: Considering the role of physical activity on factors affecting metabolic diseases, the aim of this study is to investigate the effect of moderate intensity aerobic exercise and zinc supplementation on tumor necrosis factor alpha (TNF-α) and interleukin 1 beta in women with diabetes. It was type 2.

Methods: Research method: In this semi-experimental study, 50 women with type 2 diabetes with age range (age 8±35 years, height 162±1.5.3 cm, weight 87.67±4.3 kg, body mass index 31.12±3.6 kg/m2) who had no regular activity were selected as research subjects and were randomly divided into four groups: exercise, exercise-supplement, zinc supplement and control. Fasting blood samples were collected before and after 12 weeks of training. One-way analysis of variance was used to analyze the data. SPSS version 22 software was used for data analysis.

Results: The results of this research showed that after 12 weeks of aerobic training with moderate intensity, there was a significant difference in the level of interleukin 1 beta (p=0.001), TNF-α (p=0.001), in the experimental and control groups. Was.

Conclusion: The results of this research showed that taking zinc supplements along with moderate and combined aerobic exercises can reduce the levels of interleukin 1 beta and tumor necrosis factor alpha, so it can be used as a therapeutic and complementary method. It should be considered for patients with type 2 diabetes

کلیدواژه‌ها [English]

  • interleukin-1 beta
  • tumor necrosis factor alpha
  • diabetes
  • aerobic exercise