اثر ترکیبی تمرین قدرتی و رژیم غذایی کم کربوهیدرات بر توده چربی بدن در افراد بزرگسال: یک مرور نظام مند و فراتحلیل

نوع مقاله : مقاله فراتحلیل

نویسندگان

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

هدف: ترکیب تمرین قدرتی با رویکردهای تغذیه­ای به عنوان یک استراتژی موثر برای کاهش وزن بدن و توده چربی بدن شناخته شده است. هدف فراتحلیل حاضر بررسی اثر ترکیبی تمرین قدرتی و رژیم غذایی کم کربوهیدرات بر توده چربی بدن در افراد بزرگسال است.
روش شناسی: جستجوی جامع در پایگاه‌های اطلاعاتی وب آو ساینس، اسکوپوس، پابمد، مگیران و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) بدون محدود کردن سال انتشار تا اسفند 1401 انجام شد. فراتحلیل برای بررسی اثر ترکیبی تمرین مقاومتی و رژیم غذایی کتوژنیک بر ترکیب بدن انجام شد. برای محاسبه اندازه اثر، WMD و فاصله اطمینان 95 % با استفاده از مدل اثر ثابت و تصادفی محاسبه شد.
یافته‌ها: درمجموع، 20 مطالعه با 544 بزرگسال وارد فراتحلیل حاضر شدند. نتایج نشان داد تمرین مقاومتی و رژیم کتوژنیک سبب کاهش معنا‌دار وزن بدن با اندازه اثر بزرگ [001/0p= ،(27/3- الی 03/1-CI:) 15/2-]، درصد چربی بدن با اندازه اثر بزرگ [001/0p= ،(53/2- الی 61/0-CI:) 57/1-] و توده چربی بدن با اندازه اثر بزرگ [03/0p= ،(89/1- الی 05/0-CI:) 97/0-] نسبت به گروه کنترل در بزرگسالان شد. درحالی‌که توده عضلانی [3/0p= ،(17/1- الی 37/0CI:) 39/0-] و BMI [4/0p= ،(14/1- الی 46/0CI:) 34/0-] معنا‌دار نبودند.
نتیجه‌گیری: نتایج فراتحلیل حاضر نشان می‌دهد که رژیم کتوژنیک در مقایسه با رژیم غیرکتوژنیک اثر مفیدی بر کاهش وزن بدن، توده چربی و درصد چربی در افرادی که تمرین مقاومتی انجام می‌دهند، دارد. با این حال، اثرات رژیم کتوژنیک به همراه تمرین مقاومتی بر افزایش توده عضلانی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Combined Impact of Strength Exercise and Low-Carbohydrate Diet on Body Fat Mass in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sharafifard
  • Fatemeh Kazeminasab
Department of Physical Education, Faculty of Sport Sciences, University of Kashan, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Aims: The integration of strength training and dietary strategies is recognized as a potent method to decrease body weight and body fat mass. This meta-analysis aims to explore the combined effect of strength training and a low-carbohydrate diet on reducing body fat mass in adults.

Methods: We conducted a comprehensive search of the Web of Science, Scopus, PubMed, Magiran, and SID databases with no publication year restrictions up until September 2023. This meta-analysis evaluated the combined influence of strength training and a low-carbohydrate diet on body fat mass in adults. The weighted mean difference (WMD) and 95% confidence interval were calculated using a random effects model to determine the effect size. Publication bias was assessed through visual interpretation of a funnel plot.

Results: A total of 15 studies, involving 390 adult participants, were included in this meta-analysis. The results indicated that strength training combined with a low-carbohydrate diet significantly reduced body fat mass with a large effect size in adults compared to the control group (p=0.03, WMD=0.97 (-1.89 to -0.05)). The results of subgroup analysis based on the subjects' active status showed that resistance training and low-carbohydrate diet for non-athletes (p=0.5, WMD=0.88) did not lead to a significant reduction in body fat mass in adults, but for athlete subjects (p=0.05, WMD=-0.98) was close to significance.

Conclusion: According to the findings of this meta-analysis, a low-carbohydrate diet, in comparison to a standard diet, has a beneficial impact on reducing body fat mass in individuals who partake in strength training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strength exercise
  • Low-carbohydrate diet
  • Adult
  • Fat mass