تاثیر مکمل گلوتامین بر اجرای برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در کشتی‌گیران جوان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

چکیده

هدف: موفقیت در اجرای فعالیت ورزشی وابسته به فاکتورهای زیادی از جمله وضعیت تغذیه ورزشکاران است بنابراین هدف این مطالعه بررسی تاثیر 4 هفته مصرف گلوتامین بر عوامل مرتبط با آمادگی جسمانی کشتی‌گیران بود.

روش شناسی: در این مطالعه تجربی 16 کشتی‌گیر نوجوان (در دامنه سنی1/6± 18/85) شرکت داشتند که به طور تصادفی به دو گروه کنترل (n =8) و تجربی (n=8) تقسیم شدند . هر دو گروه در تمرینات عادی خود شرکت داشتند، سپس گروه تجربی مکمل گلوتامین و گروه کنترل، دارونما (مالتو دکسترین) را طی 4 هفته دریافت نمودند. قبل و بعد از پروتکل پژوهشی شاخص‌های مرتبط با آمادگی جسمانی (قدرت، حداکثر اکسیژن مصرفی و سرعت) ارزیابی شد. در ادامه اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون t مستقل و سطح معنی‌داری p≤0/05 و نرم‌افزار آماری Spss ارزیابی شد.

یافته ها: یافته‌ها نشان داد که قدرت عضلات پایین‌تنه و بالاتنه (0/04=p)، همچنین توان هوازی بیشینه (0/001=p) کشتی‌گیران گروه تجربی نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بالاتر بود. اما تفاوت معنی‌داری(0/4=p) در سرعت دو گروه مشاهده نشد .

 نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد مصرف مکمل اسید آمینه گلوتامین بر اجرای فعالیت‌های بدنی تاثیر دارد و باعث بهبود اجرای قدرت و حداکثر اکسیژن مصرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of glutamine supplementation on performance of some physical fitness factors in young wrestlers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Fathi 1
  • Sajad Azadi 2
  • Masoud Rahmati 2
  • Raziyeh Rezaei 2
1 Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Humanities, Lorestan University, Lorestan, Iran.
2 Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Humanities, Lorestan University, Lorestan, Iran.
چکیده [English]

Aims: Success in sports activities performance depends on many factors, including nutritional status of athletes therefor the aim of this study was to evaluate the effect of 4 weeks of glutamine supplementation on factors related to physical fitness in young wrestling.

Methods: In this experimental study, 16 teenage wrestlers (18.85±1.6 in age range) participated and were randomly divided into two control (n=8) and experimental (n=8) groups. Both groups participated in their normal exercises, then the experimental group received glutamine supplement and the control group received placebo (maltodextrin) during 4 weeks. Before and after the research protocol, indicators related to physical fitness (strength, maximum oxygen consumption and speed) were evaluated. In the following, the obtained information was evaluated using independent t-test and significance level of p≤0.05 and Spss statistical software.

Results: The findings showed that the strength of the lower and upper body muscles (p=0.04), as well as the maximum aerobic power (p=0.001) of the wrestlers in the experimental group was significantly higher than the control group. However, there was no significant difference (p=0.4) in the speed of the two groups.

Conclusion: It seems that the consumption of glutamine amino acid supplement has an effect on the performance of physical activities and improves performance of strength and maximum oxygen consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • glutamine
  • vo2max
  • wrestling
  • physical fitness