تأثیر مصرف حاد کافئین و آرژنین آلفاکتوگلوتارات بر عملکرد قدرتی وزنه برداران نخبه جوان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف: وزنه برداری ورزشی است که قدرت عضلانی در آن نقش مهمی دارد.ورزشکاران برای افزایش قدرت عضلانی خود از کمک های ارگوژنیک استفاده می کنند. از جمله مکمل هایی که باعث بهبود عملکرد قدرتی ورزشکاران می شود، کافئین و آرژنین آلفاکتوگلوتارات است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مصرف حاد کافئین و آرژنین آلفاکتوگلوتارات برعملکرد وزنه برداران نخبه بود.
روش شناسی: 10 وزنه بردار نخبه در یک طرح متقاطع شرکت کردند که طی چهارمرحله به فاصله یک هفته از هم اجرا شد. آزمودنی ها توسط نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. هفتۀ اول یک ساعت قبل از اجرای حرکات، دارونما 5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن مصرف نمودند. هفتۀ دوم یک ساعت قبل از تمرین 5 میلی گرم کافئین به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن مصرف کردند. هفتۀ سوم یک ساعت قبل 4 گرم آرژنین آلفاکتوگلوتارات مصرف شد. هفتۀ چهارم یک ساعت قبل مکمل کافئین و آرژنین آلفاکتوگلوتارات مصرف کردند. داده ها با آزمون تحلیل واریانس مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی داری 0.05> P تحلیل شد.
یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد در مقایسه سه نوع مداخله، مصرف AAKG نسبت به کافئین ((002/0P=)) و ترکیب کافئین و AAKG در حرکت یک ضرب افت معنی داری داشت (01/0P=). در مقایسه سه نوع مداخله، مصرف AAKG نسبت به کافئین (001/0P=) و ترکیب کافئین و AAKG در حرکت دو ضرب افت معنی داری داشت(023/0P=).
نتیجه گیری: ورزشکاران رشته وزنه برداری می توانند برای بهبود عملکرد خود از مکمل کافئین و آرژنین آلفاکتوگلوتارات استفاده کنند.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Acute Supplementation with Caffeine and Arginine Alpha-Actoglutarate on Strength Performance in Young Elite Weightlifters

نویسندگان [English]

  • Mohammad Babaei 1
  • Mohsen Soltani 2
  • Samaneh Hadi 3
  • Mahdi Rezagholizadeh 2
1 Department of Sports Physiology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
3 Department of Sports Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Aims: Weightlifting is a sport in which muscle strength plays an important role. Athletes use ergogenic aids to increase their muscle strength. Among supplements that improve strength performance of athletes are caffeine & arginine alpha glutarate. aim of present study was to investigate effect of acute caffeine and arginine alpha-actoglutarate consumption on the performance of elite weightlifters.
Methods: 10 elite weightlifters participated in a crossover design that was implemented in four phases, one week apart. The subjects were selected by purposive sampling. In first week, one hour before performing the exercises, they consumed a placebo of 5 mg per kilogram of body weight. In second week, one hour before training, they consumed 5 mg of caffeine per kilogram of body weight. In third week, 4 grams of arginine alpha actoglutarate was consumed one hour before. In the fourth week, they took caffeine and arginine alpha-actoglutarate supplements one hour before. data were analyzed by repeated analysis variance and Bonferroni's post hoc test at a significance level of P>0.05.
Results: The findings of the present study showed that in the comparison of three types of interventions, consumption of AAKG compared to caffeine ((P=0.002)) and the combination of caffeine and AAKG had a significant decrease in movement (P=0.01). In the comparison of three types of intervention, the consumption of AAKG compared to caffeine (P=0.001) and the combination of caffeine and AAKG had a significant decrease in movement two times (P=0.023) Conclusion: weightlifting athletes can use caffeine and arginine alphaglutarate supplements to improve their performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • caffeine
  • arginine alpha factoglutarate
  • weight lifting