تاثیر تمرینات پلایومتریک و مکمل عصاره چغندر بر توان بی‌هوازی و سطوح نیتریک اکسید، لاکتات و PH خون به دنبال فعالیت بی هوازی شدید در بازیکنان فوتبال

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر تاثیر تمرینات پلایومتریک و مکمل عصاره چغندر بر توان بی‌هوازی و سطوح نیتریک اکسید، لاکتات وPH خون به دنبال فعالیت بی‌هوازی شدید در بازیکنان فوتبال بررسی شد.
روش شناسی: بدین منظور از بین بازیکنان فوتبال غیر نخبه 15 تا 18 سال شهرستان تبریز ، تعداد 40 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه 10 نفره شامل پلایومتریک، عصاره چغندر، پلایومتریک-عصاره چغندر و کنترل (دارونما) تقسیم شدند. تمرین پلایومتریک به مدت شش هفته (دو جلسه در هفته) به اجرا درآمد. افراد گروه‌های مکمل، روزانه دوبار مکمل آب چغندر یا دارونما به میزان یک میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دریافت کردند. نمونه‌های خونی جهت سنجش مقدار لاکتات، pH و نیتریک اکساید (NO) به روش الایزا اندازه‌گیری شد. به منظور اندازه‌گیری شاخص‌های توان بی‌هوازی ( اوج، حداقل و میانگین توان و شاخص خستگی از آزمون رست استفاده شد. داده‌ها با تحلیل واریانس سری‌های زمانی عاملی و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شدند.
یافته‌‌ها: تمرینات پلایومتریک و مصرف مکمل عصاره چغندر سبب کاهش PH خون، شاخص‌خستگی و مقدار فشار درک شده شد (0/05>p). همچنین تمرینات پلایومتریک سبب کاهش لاکتات خون شد (0/05>p)، ولی مکمل عصاره چغندر بر لاکتات خون تاثیر معناداری نداشت (0/05<p). همچنین شش هفته تمرینات پلایومتریک و مصرف مکمل عصاره چغندر سبب افزایش شاخص‌های توان بی‌هوازی و NO خون شد (0/05>p).
نتیجه گیری: احتمالا می‌توان از تمرینات پلایومتریک و مصرف مکمل عصاره چغندر جهت بهبود شاخص‌های توان بی‌هوازی و عملکرد در بازیکنان فوتبال استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of plyometric exercises and beetroot extract supplementation on anaerobic power, nitric oxide, lactate and blood pH following intensive anaerobic activity in football players

نویسندگان [English]

  • Karim Azali Alamdari
  • Mahdi Babaei Khooinaroud
  • Roghiyeh Fakhrpour
Department of Sport Sciences, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Aim: was to investigate the impact of plyometric training and beetroot extract supplementation on anaerobic power, nitric oxide (NO), blood lactate, and pH following high intensity anaerobic exercise in football players.

Methods: 40 elite football players from Tabriz in 2023 were voluntarily divided into four groups (n=10 each): plyometrics, beetroot extract, plyometrics combined with beetroot extract, and a control group receiving a placebo. Plyometric training was conducted over six weeks, with two sessions per week. Participants in the supplement groups received beetroot juice twice daily or a placebo equivalent to 1ml of beetroot juice per kilogram of body weight. Brachial vein blood samples were taken to measure blood lactate, pH, and NO using the ELISA method. The RAST test was utilized to measure anaerobic power indices (peak, minimum, and average power, as well as fatigue index). Data analysis was performed using analysis of variance for factorial time series and Bonferroni's post hoc test.

Results: The findings revealed that six weeks of plyometric training and beetroot extract supplementation led to decreased blood pH, fatigue index, and perceived pressure (p<0.05). Plyometric training also resulted in decreased blood lactate (p<0.05), while beetroot extract supplementation did not have a significant effect on blood lactate (p > 0.05). Additionally, the combination of six weeks of plyometric training with beetroot extract supplementation increased anaerobic capacity and blood NO (p < 0.05).

Conclusion: Plyometric training and beetroot extract supplementation maybe effectively enhance anaerobic power and physical performance in soccer players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • plyometrics
  • beets
  • anaerobic power
  • nitric oxide
  • lactate