بررسی میزان اشتها، درصد چربی و فعالیت بدنی زنان نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری شهر تهران و عوامل موثر بر آن در سال 1402

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی شعبه مرکزی، تهران، ایران.

2 گروه فیزیولوژی پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

3 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران.

4 گروه پرستاری سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

5 دپارتمان علوم انسانی، دانشگاه Strathclyde، گلاسگو، اسکاتلند.

6 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

هدف: ناباروری از مهمترین بحران های دوران زندگی است. تعدیل شیوه زندگی از مورد توجه ترین درمان ها در ناباروری است و مواردی از قبیل حفظ درصد چربی، فعالیت بدنی و وضعیت اشتها در محدوده مناسب را در بر می گیرد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان اشتها، درصد چربی و فعالیت بدنی زنان نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری شهر تهران انجام شد.

روش شناسی: این یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است که بر روی 289 نفر از زنان نابارور مراجعه کننده به مراکز درمان ناباروری شهر تهران صورت گرفت. نمونه های پژوهش به روش نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه های میزان اشتها و فعالیت بدنی را تکمیل نمودند. به منظور سنجش درصد چربی از دستگاه آنالیز بدن استفاده شد. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با استفاده از آزمون های آماری پیرسون، آنالیز واریانس و تی مستقل با در نظر گرفتن سطح معناداری 05/0 تجزیه و تحلیل گردیدند.

یافته ها: میانگین و انحراف معیار درصد چربی، میزان اشتها و میزان فعالیت بدنی در افراد مبتلا به ناباروری به ترتیب 71/5 ± 32/41، 09/10 ± 29/69 و 71/15 ± 40/34 بود. بین درصد چربی با اشتها و بین اشتها با فعالیت بدنی همبستگی مستقیم و بین درصد چربی و فعالیت بدنی همبستگی معکوس وجود داشت(001/0>p).

نتیجه گیری: میزان فعالیت بدنی آزمودنی ها پایین و میزان درصد چربی و اشتهای آن ها بالا بود لذا بر ضرورت ارتقای مراقبت‌های حمایتی مبتنی بر فعالیت منظم بدنی روزانه در طول زندگی و درمان باروری تاکید می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of appetite, fat percentage and physical activity of infertile women referring to infertility centers in Tehran and factors affecting it in 2023

نویسندگان [English]

 • Mahsa Fakkar 1
 • Esmail Easy 2
 • Pouyan Gholam Hosseini 3
 • Mehdi Maleki 4
 • Narges Kalvandi 5
 • Mohammad mehdi Kordian 6
1 Department of Sports Physiology, Central Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Medical Physiology, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Department of Microbiology, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran.
4 Department of Geriatric Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Department of Humanities, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland.
6 Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Aims: Infertility is one of the most important crises in life. Lifestyle modification is one of the most important treatments for infertility and includes things such as maintaining fat percentage, physical activity, and appetite in the right range. The present study was conducted with the aim of determining the appetite, fat percentage and physical activity of infertile women referring to infertility centers in Tehran.

Methods: This is a cross-sectional descriptive analytical study that was conducted on 289 infertile women referring to infertility treatment centers in Tehran. The research samples were selected by cluster sampling method and completed the questionnaires of appetite and physical activity. A body analyzer was used to measure fat percentage. After collecting the data, the data were analyzed using Pearson's statistical tests, analysis of variance and independent t, considering the significance level of 0.05.

Results: The mean and standard deviation of fat percentage, appetite and physical activity in people with infertility were 41.32 ± 5.71, 69.29 ± 10.09 and 34.40 ± 15.71 respectively. There was a direct correlation between fat percentage and appetite and between appetite and physical activity and an inverse correlation between fat percentage and physical activity (p<0.001).

Conclusion: The physical activity level of the subjects was low and their fat percentage and appetite were high, therefore, the necessity of promoting supportive care based on regular daily physical activity throughout life and fertility treatment is emphasized.Keywords: infertility, fat percentage, physical activity, appetite.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infertility
 • Fat Percentage
 • Physical Activity
 • Appetite
 • تاریخ دریافت: 28 شهریور 1402
 • تاریخ بازنگری: 01 آذر 1402
 • تاریخ پذیرش: 18 دی 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 18 دی 1402