راهنمای نویسندگان

قبل از ارسال مقاله، بایستی ثبت نام کلیه نویسندگان در سامانه نشریه بصورت دقیق و کامل همراه با کد ارکید برای هر نویسنده انجام گردد. 

ویژگی‌های کلی مقاله

  •  مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده (نویسندگان) باشد.
  • مقاله نباید در نشریة دیگری منتشر شده باشد و تا اتمام داوری نیز نباید به مجلة دیگری فرستاده شود.
  • چاپ مقاله منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریه است.
  •  پذیرش مقاله برای چاپ، پس از تأیید هیئت داوران به آگاهی نویسنده خواهد رسید.
  •  مسئولیت مطالب و محتوای مقاله بر عهدة نویسنده مسئول است.
  •  ویراستار مجله در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است.
  • حجم مقاله به‌ هیچ‌وجه نباید بیش از بیست صفحه شود.
  • نام کامل نویسنده، مرتبة علمی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل، رشتة تحصیلی، رایانامه، شمارة تلفن نویسنده بصورت دقیق و کامل در صفحة جداگانه‌ای ضمیمه شود.
  •  ارسال مقاله تنها از طریق سامانة پژوهش در تغذیه ورزشی در سامانۀ نشریات دانشگاه کردستان به نشانی https://www.researchinexercisenutrition.com/contacts?_action=loginForm امکان‌‌پذیر است (برای این کار ابتدا باید در سامانه ثبت‌نام کنید).
  • نکته خیلی مهم: به اطلاع نویسندگان محترم می رساند که مقالات ارسالی خود را حتما در قالب نشریه بارگذاری نموده و سپس ارسال نمایند.

 راهنمای تنظیم اجزای مقاله

 عنوان: نام کلی مقاله که گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد.

عنوان کوتاه (Running Tittle): باید گویا، واضح، صریح و از نظر گرامر صحیح و نباید  بیشتر از 50 کاراکتر باشد.

 مشخصات نویسنده: شامل نام و نام خانوادگی نویسنده، مرتبة علمی، رشتة تحصیلی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل در یک صفحه جداگانه ارسال گردد.

چکیده فارسی: شرح جامعی از مقاله با واژه‌های محدود (حداکثر 250 واژه یا ده سطر) شامل تصویری کلی از هدف، روش شناسی، یافته‌‌ها، نتیجه گیری

چکیده انگلیسی: مطابق با چکیده فارسی و به بخش های زیر تقسیم بندی شود. 

Aim, Method, Results, Conclusion

واژه‌های کلیدی: شامل پنج تا هفت واژة تخصصی که اهمیت آن‌ها در مقاله بیش از سایر واژه‌‌هاست.

 

متن مقاله: با قلم B Nazanin ، فونت 12و اندازه فاصله بین سطرها 1.15باشد.

مقدمه : شامل بیان مسئله، ضرورت و اهمیت و هدف از اجرای پژوهش با مروری بر مطالعات گذشته.

 روش شناسی: شرح دقیق طرح پژوهش، جامعه و نمونۀ آماری، مواد و روش‌های اندازه‌گیری (روایی و پایایی وسایل و آزمون ها) و روش‌های آماری

نتایج: شرح کامل یافته ­های پژوهش (بدون ارائه اطلاعات هویتی آزمودنی­ ها) در قالب جداول و نمودارهای مختلف.

نکته مهم: تمامی نمودارها بایستی بصورت سیاه و سفید باشد، (از ارسال نمودار ها و جداول رنگی در داخل مقالات پرهیز گردد). عناوین جداول و نمودارها در قسمت بالا نوشته شود. توضیحات اضافی در قسمت پایین نمودارها و جدول ها ارائه گردد. 

بحث: شرح نکات مهم یافته ها و مقایسۀ آن با یافته‌های حاصل از مطالعات دیگر و توجیه و تفسیر موارد مشترک و مورد اختلاف، بیان کاربرد احتمالی یافته ها و در نهایت اشاره به نکات قوت و ضعف، ارائة پیشنهاد برای تحقیقات آینده و نتیجه‌گیری پایانی. 

لطفا از ارائه مجدد تکراری یافته ها و یا فقط اشاره کردن کلیشه ای به نمونه های همسو و ناهمسو و دلایل واهی محتمل در همسویی یا ناهمسویی و ... به شدت اجتناب شده و بر گسترش فهم موجود در این زمینه و اشاره به نکات چالشی، کاربردی، پژوهشی و ... تمرکز شود.

تشکر: تقدیر و تشکر دربخش انتهای مقاله از افراد حقیقی و حقوقی و حامیان اجرای پژوهش.

تعارض منافع: در این بخش تعارض منافع ذکر گردد در صورت نبود تعارض منافع در رابطه با هیچکدام از نویسندگان از جمله زیر می توانید استفاده نماید (یا اینکه جمله ای گویا نشان دهنده عدم تعارض منافع باشد):

نویسـندگان اعلام میدارنـد کـه هیچگونـه تعـارض منافعـی در خصـوص ایـن مقالـه وجـود نـدارد.

پی‌نوشت: در صورت وجود توضیحات ضروری در پایین هر صفحه می‌آید.

منابع: تمامی رفرنسها از جمله رفرنس های فارسی بصورت زبان انگلیسی آورده شود. 

فهرست‌نویسی ارجاعات مقاله به شیوه ونکور و با استفاده از نرم افزار Endnote باشد. 

نام خانوادگی نویسنده (فاصله ) حرف اول نام کوچک (نقطه) عنوان مقاله (نقطه) نام مجله (فاصله )سال انتشار (فاصله ) ماه (;) جلد یا دوره ی انتشار (شماره :) شماره صفحات.

به طور مثال: 

Morrato EH, Hill JO, Wyatt HR, Ghushchyan V, Sullivan PW. Are health care professionals advising patients with diabetes or at risk for developing diabetes to exercise more? Diabetes care. 2006;29(3):543-8

چکیدة انگلیسی: با قلم Times New Roman با اندازة 11 (تا 1000 واژه).

لازم به ذکر می باشد که محتوای چکیده انگلیسی باید کاملا منطبق با چکیده فارسی باشد.

داشتن آدرس رایانامه دانشگاهی و شناساگر نویسنده (ORCID) برای نویسندگان به ویژه نویسنده مسئول الزامی است.

قالب نشریه

فرم تعارض نویسندگان  با مهر و امضاء نویسنده ی مسئول مقاله، پیوست مقاله گردد و  از طریق سامانه در قسمت فایل های تکمیلی یا اضافی بارگذاری گردد.

 تمام مقالات دارای دسترس باز هستند که از  CC By $ تبعیت می کنند.

فرم تعهد نامه نویسنده مسئول به سردبیر نشریه (لازم به ذکر می باشد که فرم تعهد نامه بایستی از طریق سامانه در قسمت فایل های تکمیلی یا اضافی بارگذاری گردد).