راهنمای نویسندگان

ویژگی‌های کلی مقاله

  •  مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده (نویسندگان) باشد.
  • مقاله نباید در نشریة دیگری منتشر شده باشد و تا اتمام داوری نیز نباید به مجلة دیگری فرستاده شود.
  • چاپ مقاله منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریه است.
  •  پذیرش مقاله برای چاپ، پس از تأیید هیئت داوران به آگاهی نویسنده خواهد.
  •  مسئولیت مطالب و محتوای مقاله بر عهدة نویسنده است.
  •  ویراستار مجله در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است.
  • حجم مقاله به‌هیچ‌وجه نباید بیش از بیست صفحه شود.
  • نام کامل نویسنده، مرتبة علمی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل، رشتة تحصیلی، رایانامه، شمارة تلفن نویسنده در صفحة جداگانه‌ای ضمیمه شود.
  •  ارسال مقاله تنها از طریق سامانة پژوهش در تغذیه ورزشی در سامانۀ نشریات دانشگاه کردستان به نشانی http://www.researchinexercisenutrition.com/?lang=fa امکان‌‌پذیر است (برای این کار ابتدا باید در سامانه ثبت‌نام کنید).

  اجزای مقاله

 عنوان: نام کلی مقاله که گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد.

 مشخصات نویسنده: شامل نام و نام خانوادگی نویسنده، مرتبة علمی، رشتة تحصیلی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل در یک صفح جداگانه ارسال گردد.

چکیده: شرح جامعی از مقاله با واژه‌های محدود (حداکثر 250 واژه یا ده سطر) شامل تصویری کلی از بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته‌‌ها.

واژه‌های کلیدی: شامل پنج تا هفت واژة تخصصی که اهمیت آن‌ها در مقاله بیش از سایر واژه‌‌هاست.

مقدمه: شامل هدف و ذکر پیشینة پژوهشی مقاله (به اجمال).

 پیکرة اصلی: شامل متن اصلی مقاله، مبانی نظری، روش شناسی، تجزیه و تحلیل داده‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری.

پی‌نوشت: در صورت وجود توضیحات ضروری در پایین هر صفحه می‌آید.

منابع: فهرست‌نویسی ارجاعات مقاله به شیوه ونکور و با استفاده از نرم افزار endnote باشد

چکیدة انگلیسی: با قلم Times New Roman با اندازة 11 (تا 1000 واژه).

 

داشتن آدرس رایانامه دانشگاهی و شناساگر نویسنده (ORCID) برای نویسندگان به ویژه نویسنده مسئول الزامی است.

 

 فرم تعارض منافع نویسنده  با مهر و امضاء نویسنده ی مسئول مقاله، پیوست مقاله باشد.

 تمام مقالات دارای دسترس باز هستند که از  CC By $ تبعیت می کنند.

 فرم تعهد نامه نویسنده مسئول به سردبیر نشریه