اثر فعالیت ورزشی مقاومتی در حالت ناشتا و پس از دریافت صبحانه بر اشتها و انرژی دریافتی در زنان جوان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

هدف: تاثیر ورزش در حالت ناشتا بر برخی عوامل تاثیر‌گذار در وزن و ترکیب بدن مشخص نشده است. پژوهش حاضر به بررسی اثر فعالیت ورزشی مقاومتی در حالت ناشتا و پس از دریافت صبحانه بر اشتها و انرژی دریافتی در زنان جوان می‌پردازد.
روش شناسی: ده زن جوان غیر‌ ورزشکار با رده سنیپ20 تا 35 سال، شاخص توده بدنی20 الی 25 در دو روز متفاوت با فاصله‌ی یک هفته به صورت ناشتا و یا پس از مصرف صبحانه، به اجرای فعالیت مقاومتی پرداختند. پرسشنامه اشتها شش نوبت و انرژی دریافتی، روز ورزش و دو روز بعد از آن، قند خون نیز در دو نوبت قبل و بعد از تمرین اندازه‌گیری شد. آزمون t همبسته برای بررسی داده‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: قند خون قبل ورزش در حالت ناشتا به طور معنی‌داری کمتر از حالت غیر‌ناشتا بود (004/0p=). این تفاوت پس از ورزش معنی‌دار نبود. اشتها قبل ناهار در حالت ناشتا به طور معنی‌داری بیشتر از حالت غیر ناشتا بود (005/0p=). انرژی مصرفی وعده ناهار پس از ورزش به طور معنی‌داری در حالت ناشتا کمتر از غیر ناشتا بود (049/0p=). انرژی دریافتی ۲۴ ساعته در روز تمرین در گروه غیرناشتا به طور معنی‌داری بیشتر بود (002/0p =)، تفاوت معنی‌داری در انرژی دریافتی 24 و 48 ساعت پس از ورزش، همچنین در نسبت درشت مغذی‌های خورده شده (کربوهیدرات، چربی، پروتئین) مشاهده نشد (05/0p ≥ ).

نتیجه‌گیری: مصرف صبحانه قبل از ورزش مقاومتی موجب افزایش انرژی دریافتی در وعده غذایی بعد از ورزش می‌شود اما تاثیری بر انرژی دریافتی روزهای پس از آن ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of resistance exercise in fasting and after breakfast on appetite and energy intake in young women

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Mehrnaz Mostashiri
 • Mohsen Ebrahimi
Department of Sports Sciences, Faculty of Humanities, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Aims: This study intends to investigate the effect of resistance exercise during fasting and after breakfast on appetite and energy intake in young women.

Methods: Ten young non-athlete women in the age group of 20 to 35 years and body mass index of 20 to 25 performed resistance exercise (70% 1RM) on two different days, one week apart, fasting or after eating breakfast. Visual Analogue Scales (VAS) were used 6 times for appetite assessment and the ad libitum food intake was measured before and after of exercise and the two days after. Blood sugar (BS) was also measured twice before and after exercise. Paired t-test was used to analyze the data.

Results: The results showed that BS before exercise in the fasting state was significantly lower than in the non-fasting state (p = 0.004) but this difference was not significant after exercise. Appetite before lunch in the fasting state was significantly higher than in the non-fasting state (p = 0.005). However, the calories consumed in lunch were significantly lower in the fasting state compared to the non-fasting state (p = 0.049). While the total energy intake of 24 hours per training day was significantly higher in the non-fasting group (p = 0.002), There was no significant difference in energy intake 24 and 48 hours after exercise, (p ≥ 0.05).

Conclusion: It seems that consuming breakfast before resistance exercise increases the energy intake in the post-exercise meal without effect on the next days.

کلیدواژه‌ها [English]

 • appetite
 • calorie intake
 • resistance training
 • fasting
 • young women
 • تاریخ دریافت: 04 آذر 1402
 • تاریخ بازنگری: 11 آذر 1402
 • تاریخ پذیرش: 18 دی 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 18 دی 1402