مقایسه تاثیر مکمل های کراتین مالات، بتائین و بتا- آلانین بر عملکرد ورزشکاران بوکس

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر مکمل‌های کراتین مالات، بتائین و بتا- آلانین بر عملکرد ورزشکاران بوکس بود.
روش‌شناسی: ابتدا متغیرهای وابسته در 15 ورزشکار بوکس اندازه‌گیری شد و از روز بعد آن‌ها به مدت ده روز مکمل اول را مصرف کردند. سپس یک دوره پاکسازی به مدت دو هفته در نظر گرفته شد و بعدازآن آزمودنی‌ها به مدت ده روز مکمل دوم را مصرف کردند. یک دوره پاکسازی دوهفته‌ای دیگر در نظر گرفته شد و پس‌ازآن آزمودنی‌ها به مدت ده روز مکمل سوم را مصرف نمودند. متغیرهای وابسته بعد از اتمام دوره مصرف هر یک از مکمل‌ها اندازه‌گیری شدند. ترتیب مصرف مکمل‌ها به‌صورت تصادفی انتخاب شد.
یافته‌ها: یک تکرار بیشینه اسکات و پرس سینه به دنبال مصرف کراتین مالات در مقایسه با بتائین (0/001>p< 0/005=p به ترتیب) و کنترل (0/001>p هر دو) و به دنبال مصرف بتا-آلانین در مقایسه با بتائین (0/007>p< 0/017,p به ترتیب) و کنترل (0/014>0/005p> p به ترتیب) به‌طور معنی‌داری بالاتر بود. مدت‌زمان چابکی به دنبال مصرف بتا-آلانین در مقایسه با کراتین مالات (0/015>p)، بتائین (0/001>p) و کنترل(0/001>p) به‌طور معنی‌داری کمتر بود. سرعت عکس‌العمل به دنبال مصرف بتا-آلانین در مقایسه با کراتین مالات (0/016>p)، بتائین (0/023>p) و کنترل(0/001=p) به‌طور معنی‌داری بالاتر بود.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مصرف کراتین مالات در بهبود قدرت عضلانی و مصرف بتا-آلانین در بهبود چابکی و سرعت عکس‌العمل مؤثرتر است و مصرف بتائین بر عملکرد ورزشکاران بوکس تأثیر معنی‌داری ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the effects of creatine malate, betaine and beta-alanine supplements on the performance of boxing athletes

نویسندگان [English]

 • Amir Hossein Rahmanpour
 • Roghayyeh Afroundeh
Department of Exercise Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Aim: The purpose of the present study was to compare the effect of creatine malate, betaine and beta-alanine supplements on the performance of boxing athletes.
Method: First, dependent variables were measured in 15 boxing athletes and from the next day they consumed the first supplement for ten days. Then a wash-out period was considered for two weeks, after that the subjects consumed the second supplement for ten days. Another two-weeks was considered for wash-out and after that the subjects consumed the third supplement for ten days. Dependent variables were measured after the end of each supplement period. The order of taking the supplements was chosen randomly.
Results: One maximum repetition of squat and bench press following creatine malate intake were significantly higher compared to betaine (p<0.001, p<0.005 respectively) and control (both p<0.001) and following beta-alanine intake compared to betaine (p<0.007, p<0.017 respectively) and control (p<0.005, p<0.014 respectively). The duration of agility following beta-alanine consumption was significantly lower compared to creatine malate (p<0.015), betaine (p<0.001) and control (p<0.001). The reaction speed following beta-alanine consumption was significantly higher compared to creatine malate (p<0.016), betaine (p<0.023) and control (p<0.001).
Conclusion: The results of this research showed that the consumption of creatine malate is more effective in improving muscle strength and the consumption of beta-alanine is more effective in improving agility and reaction speed, and the consumption of betaine does not have a significant effect on the performance of boxing athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sports performance
 • beta-alanine
 • betaine
 • creatine malate
 • boxing
دوره 2، شماره 2
شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 06 آذر 1402
 • تاریخ بازنگری: 22 دی 1402
 • تاریخ پذیرش: 28 بهمن 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 28 بهمن 1402