تاثیر مکمل‌گیری ترکیبی بتاآلانین و کافئین بر عملکرد، شاخص‌ خستگی، و لاکتات خون کاراته‌کاهای پسر نوجوان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

چکیده

هدف: به منظور تعیین استراتژی‌های تغذیه‌ای که بتواند تولید انرژی بی‌هوازی را با بافر یون‌های هیدروژن و کاهش تجمع لاکتات تسهیل نمایند؛ هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ترکیبی مکمل‌های بتاآلانین و کافئین برعملکرد ویژه کاراته، خستگی و لاکتات خون کاراته‌کاهای پسر نوجوان بود.

روش‌شناسی: 40 نوجوان کاراته‌کا با میانگین سنی05/2±26/15سال؛ قد: 77/5±43/175سانتی‌متر و وزن: 10/4±91/69 کیلوگرم جهت شرکت در مطالعه به روش در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در 4 گروه 10 نفری کنترل (دارونما)، مکمل بتاآلانین، مکمل کافئین و ترکیب بتاآلانین و کافئین جایگزین شدند. کافئین با دوز 500 میلی‌گرم/ کیلوگرم وزن بدن در یک وعده و بتاآلانین به میزان 200 میلی‌گرم/کیلوگرم وزن بدن به مدت 5 روز و در دو وعده مصرف گردید. عملکرد ویژه کاراته با استفاده از تست ویژه کاراته KST، ظرفیت بی‌هوازی با آزمون RAST اندازه‌گیری شد. هم‌چنین میزان لاکتات خون آزمودنی‌ها قبل از مصرف مکمل و قبل و بعد از آزمون KST اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 22 و آنالیز واریانس دو طرفه تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که متغیر عملکرد ویژه کاراته در هر سه گروه مکمل نسبت به گروه کنترل بهبود معناداری داشت (p≤0.05). شاخص خستگی در گروه‌های کافئین و ترکیبی و تغییرات لاکتات فقط در گروه ترکیبی کاهش معنی‌دار داشت (p≤0.05).

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج تحقیق حاضر مصرف توام مکمل‌های بتاآلانین و کافئین موجب بهبود معنی‌دار عملکرد و کاهش معنی‌دار خستگی و لاکتات خون شد؛ بنابراین استفاده ترکیبی از آن‌ها در استراتژی‌های تغذیه‌ای کاراته‌کاها توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of combined beta-alanine and caffeine supplementation on performance, fatigue index, and blood lactate of teenage male karatekas

نویسندگان [English]

 • Banafsheh Bahrambeygi
 • Mehdi Abbaspoor
 • Darush Moflehi
 • Fatemehsadat Rouholamini
Department of Sports Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate the combined effect of beta-alanine and caffeine on karate specific performance; fatigue and blood lactate of teenage male karatekas.

Methods: 40 karate teenagers with an average age of 15.26±2.05 years; Height: 175.43±5.77 cm and weight, 69.91±4.10 kg to participate in the study by the available method selected and in 4 groups of 10 subject, control (placebo), beta-alanine, caffeine and The combination of BA and CA were randomly replaced.Caffeine was consumed at a dose of 500 mg/kg body weight once and beta-alanine at a dose of 200 mg/kg body weight for 5 days in two doses. Karate specific performance was measured by using KST (Karate Specific test), anaerobic capacity was measured by RAST test. Also, the blood lactate level of the subjects was measured before taking the supplement and before and after the KST test. Data were analyzed using SPSS version 22 statistical software and analysis of two-way analysis of variance.

Results: Data analysis showed that the karate specific performance variable had a significant improvement in all three supplement groups compared to the control group (p≤0.05). Fatigue index in the caffeine and combined groups and lactate changes were significantly reduced only in the combined group (p≤0.05).

Conclusion: Based on the results of this research, the combined use of beta-alanine and caffeine supplements significantly improved performance and significantly reduced fatigue and blood lactate. Therefore, it is recommended to use a combination of them in the nutritional strategies of karatekas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • caffeine
 • beta-alanine
 • performance
 • fatigue
 • lactate
دوره 2، شماره 2
شهریور 1402
صفحه 72-61
 • تاریخ دریافت: 12 بهمن 1402
 • تاریخ بازنگری: 16 اسفند 1402
 • تاریخ پذیرش: 20 اسفند 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 20 اسفند 1402