تأثیر مصرف کوتاه مدت جینسینگ بر میزان حداکثر اکسیژن مصرفی، لاکتات خون و زمان رسیدن به واماندگی در مردان ورزشکار

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 گروه تربیت‌بدنی و علوم‌ ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، قزوین، ایران.

2 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقّق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف: اطلاعات در مورد تأثیر مکمل جینسینگ بر پاسخ های فیزیولوژیکی در فعالیت های درمانده ساز نامشخص است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر مصرف کوتاه مدت جینسنگ بر میزان حداکثر اکسیژن مصرفی، لاکتات خون و زمان رسیدن به واماندگی در مردان ورزشکار بود.

روش شناسی: در این مطالعه نیمه‌تجربی که به صورت دو سوکور و کراس اور انجام شد، 10 ورزشکار پسر (سن: 24±18 سال)، با مصرف مکمل و دارونما در مدل تک گروهی شرکت کردند. آزمودنی‌ها به مدت یک هفته روزانه دو عدد کپسول 250 میلی‌گرمی جینسنگ و مقدار 6 میلی‌گرم نشاسته روزانه به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن را به عنوان دارونما مصرف نموده و سپس در تست وامانده ساز بروس شرکت کردند. اطلاعات مربوط به حداکثر اکسیژن مصرفی، لاکتات خون و زمان رسیدن در آزمایشگاه ثبت شد. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون تی زوجی و آزمون آزمون کوواریانس در سطح معناداری05 /0 انجام شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که حداکثر اکسیژن مصرفی (0/01=p) و زمان رسیدن به واماندگی (0/02=p) نسبت به گروه دارونما افزایش معنی‌داری داشت. همچنین لاکتات خون نسبت به گروه دارونما کاهش معنی‌داری داشت(0/03=p).

نتیجه گیری: بهره گیری کوتاه مدت از مکمل جنسینگ احتمالا به بهبود عملکرد ورزشی و کاهش خستگی بیانجامد. پیشنهاد می‌شود ورزشکاران برای بالا بردن ظرفیت هوازی روزانه 500 میلی گرم مکمل جنسینگ مصرف کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Short-Term Ginseng supplementation on the Maximum Oxygen Consumption, Blood Lactate, and Time to Exhaustion in Athletes

نویسندگان [English]

  • Elham Zand 1
  • Abas Sadeghi 1
  • Seyed Hamed Ghiyami Taklimi 2
  • Maryam Nazaripour 1
1 Department of Physical Education and Sports Science, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ardabili Research University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Aims: The information about the effect of ginseng supplementation on physiological responses in debilitating activities is unclear. The aim of this study was to investigate the effect of short-term ginseng consumption on maximal oxygen consumption, blood lactate and time to exhaustion in male athletes.

Methods: In this quasi-experimental study, which was performed as two blinds and crossovers, 10 male athletes (age: 18 ± 24 years) participated in a single group model with supplementation and placebo. Subjects took two 250 mg ginseng capsules and 6 mg of starch per kilogram of body weight daily as a placebo for one week and then participated in the Bruce Exhaustion Test. Information on maximal oxygen consumption, blood lactate and arrival time to exhaustion in the laboratory .Data were analyzed using paired t-test and covariance test at a significance level of 0.05.

Results: The results showed that the maximum oxygen consumption (p = 0.01) and the time to reach exhaustion (p = 0.02) were significantly increased compared to the placebo group. There was significant decrease in blood lactate compared to the placebo group (p = 0.03).
Conclusions: Conclusion: Short-term use of gensing supplementation may improve exercise performance and reduce fatigue. It is recommended that athletes take 500 mg of their sexing supplement daily to increase aerobic capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ginseng
  • Lactate
  • Maximum Oxygen Consumption
  • Exhaustion
  • Exercise