تأثیر مصرف اسپیرولینا به دنبال یک دوره فعالیت هوازی وامانده ساز بر برخی شاخص‌های دستگاه ایمنی مردان ورزشکار

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی. دانشگاه آزاد، واحد نجف آباد. اصفهان. ایران.

2 گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی. دانشگاه آزاد، واحد تهران شرق .تهران. ایران.

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر مصرف اسپیرولینا به دنبال یک دوره فعالیت هوازی وامانده ساز بر VO2max و برخی شاخص‌های دستگاه ایمنی مردان ورزشکار بود. روش‌شناسی: در این پژوهش 40 مرد ورزشکار به صورت تصادفی در چهار گروه ( تمرین هوازی وامانده ساز، مصرف اسپیرولینا + تمرین هوازی وامانده ساز، مصرف اسپیرولینا و گروه کنترل) مورد مطالعه قرار گرفتند.
روش شناسی: آزمودنی‌های در گروه‌های تمرینی فعالیت هوازی پیش رونده را به صورت دویدن روی نوار گردان به مدت 6 هفته و هر هفته 3 جلسه انجام دادند. گروه‌های مصرف مکمل اسپیرولینا و مصرف اسپیرولینا + تمرین هوازی به مدت شش هفته روزی دو عدد قرص 500 میلی گرمی اسپیرولینا در وعده‌های صبح و عصر مصرف کردند. 24 ساعت قبل و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و بارگیری مکمل، حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی‌ها با استفاده از آزمون پله کالج کوئین اندازه‌گیری شد. نمونه‌های خونی برای اندازه‌گیری ایمونوگلوبین‌های A و G و سطوح کورتیزول گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون t وابسته، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که مصرف6 هفته اسپیرولینا به دنبال یک دوره فعالیت هوازی وامانده ساز تاثیر معنی‌داری بر شاخص‌های دستگاه ایمنی آزمودنی ها نداشت. در مقابل مشاهد شد که مصرف اسپیرولینا به دنبال یک دوره فعالیت هوازی وامانده ساز تأثیر معنی‌داری بر Vo2max مردان ورزشکار داشته است (p=0/0001).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، احتمالاً بتوان از مکمل اسپیرولینا به عنوان یک مکمل موثر در بهبود وضعیت برخی شاخص‌های قلبی- تنفسی ورزشکاران هوازی، استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of spirulina consumption following a period of aerobic activity on some indicators of the immune system of male athletes

نویسندگان [English]

 • Mahmood Dehghani 1
 • Narges Chegini 2
 • Akram Rostami 3
 • Jamshid Banaei Borojeni 1
1 Department of Sports Sciences, Faculty of Humanities. Azad University, Najafabad branch. Esfahan. Iran.
2 Department of Sports Sciences, Faculty of Humanities. Azad University, Tehran East branch, Tehran. Iran.
3 Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sports Sciences, Gilan University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Aims: This study aimed to examine the impact of spirulina consumption following a period of aerobic exercise on VO2max (maximum oxygen consumption) and selected indicators of the immune system in male athletes.

Method: A total of 40 male athletes were randomly assigned to four groups: spirulina with aerobic exercise, spirulina + aerobic exercise, spirulina consumption only, and a control group. The training groups engaged in progressive aerobic activities, specifically running on a treadmill, for 6 weeks with three sessions per week. The spirulina supplement and spirulina + aerobic training groups consumed two 500 mg spirulina tablets during morning and evening meals over the six-week period. The subjects' maximum oxygen consumption was measured using the Queen's College Stair Test 24 hours before and after the final training session and supplementation. Blood samples were collected to measure immunoglobulins A and G levels, as well as cortisol levels. Data analysis involved dependent t-tests, one-way analysis of variance, and Tukey's post hoc test.

Results: The research findings indicated that consuming spirulina for 6 weeks following a period of aerobic training did not have a significant effect on the subjects' immune system indicators. However, it was observed that spirulina consumption after aerobic exercise significantly influenced the VO2max of male athletes (p=0.0001).

Conclusion: Based on the results, spirulina supplementation can be considered an effective supplement for improving certain cardio-respiratory indicators in aerobic athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • spirulina
 • residual aerobic activity
 • immune system indicators
دوره 2، شماره 2
شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 07 آذر 1402
 • تاریخ بازنگری: 02 دی 1402
 • تاریخ پذیرش: 18 دی 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 18 دی 1402