تأثیر مصرف دهانشویه کافئینی بر چابکی، ارتفاع پرش و دقت سرویس و اسپک در والیبالیست‌های مرد

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

هدف: یافته‌های علمی بسیاری اثرات سودمند کافئین بر عملکرد فیزیولوژیک بدن را تأیید می‌کند و به همین دلیل استفاده از این مکمل توسط مربیان و ورزشکاران رو به افزایش است. اما مصرف کافئین عوارض جانبی را برای ورزشکار به دنبال دارد. هدف ما از این تحقیق بررسی یک راهکار جایگزین، یعنی قرقره کردن دهانشویه کافئین و اثرات آن به روی چابکی، ارتفاع پرش، دقت سرویس و دقت اسپک در مردان والیبالیست است.
روش شناسی: بدین منظور، 12 والیبالیست مرد (در رده‌ی سنی 18 تا 25 سال) انتخاب شدند. در جلسه‌ی اول 6 نفر دهانشویه کافئین را (قبل از بازی به مدت 20 ثانیه) قرقره کردند و 6 نفر آب و مقداری آرد قرقره کردند. از آن‌ها تست‌های سارجنت، تست تی، پرش طول، دقت سرویس، دقت اسپک گرفته شد. جلسه‌ی بعدی با فاصله‌ی یک هفته برگزار شد و گروه ها جا به جا شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که قرقره کردن دهانشویه کافئین در تست سارجنت و پرش طول باعث افزایش معنی دار پرش و در تست تی باعث کاهش زمان ورزشکاران شده است(p > 0/05). در تست دقت سرویس و دقت اسپک نیز اثر معنی داری داشت(p > 0/05) .
نتیجه گیری: بنابراین نتایج نشان داد که دهانشویه کافئین، تاثیر مثبتی بر عملکرد والیبالیست های مرد دارد.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of caffeinated mouth rinsing on agility, jump height and service and spike accuracy in male volleyball players

نویسندگان [English]

  • Motahareh Telyari
  • Mohsen Ebrahimi
Department Of Sport Sciences, Faculty Of Humanities, Semnan University.
چکیده [English]

Aims: Many scientific studies have provided evidence supporting the positive impact of caffeine on physiological performance, leading to its increasing use by coaches and athletes. However, it is important to acknowledge that caffeine usage can also have adverse effects on athletes. With this in mind, the objective of this research was to explore an alternative solution - the application of caffeine mouth rinsing - and its influence on agility, jump height, service accuracy, and spike accuracy among male volleyball players.
Methods: To accomplish this, a group of 12 male volleyball players, aged between 18 and 25, was selected for the study. In the initial session, the experimental group, consisting of six individuals, applied caffeine mouth rinse (for 20 seconds before the game), while the control group, also comprised of six individuals, utilized water and flour nasal inhalation. The participants underwent Sargent tests, T-tests, long jumps, service accuracy evaluations, and spike accuracy assessments. Following a one-week interval, the next session took place, during which the control group replaced the experimental group.
Results: The findings indicated that caffeine mouth rinse exhibited a positive impact on explosive power and improved agility (p > 0.05). Furthermore, the results revealed a favorable effect of caffeine mouth rinse on both service accuracy and spike accuracy (p > 0.05).
Conclusion: Based on these outcomes, it appears that caffeine mouth rinsing holds promise in enhancing the performance of male volleyball players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • caffeine
  • caffeinated mouth rinsing
  • male volleyball players