نمایه نویسندگان

آ

 • آزالی علمداری، کریم تاثیر تمرین هوازی و مصرف مکمل ویتامین D بر احساس گرسنگی، گرلین و انسولین سرمی زنان میانسال مبتلا به سندرم متابولیک [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 13-1]
 • آقا علی نژاد، حمید زمان بندی تغذیه ورزشی کربوهیدراتی در ورزشکاران نخبه: یک مطالعه مروری کوتاه [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 53-41]

ا

 • احمدی حکمتی کار، امیرحسین زمان بندی تغذیه ورزشی کربوهیدراتی در ورزشکاران نخبه: یک مطالعه مروری کوتاه [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 53-41]
 • السادات امامی، مریم زمان بندی تغذیه ورزشی کربوهیدراتی در ورزشکاران نخبه: یک مطالعه مروری کوتاه [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 53-41]

ت

 • تیموری، شلیر The Effect of Salvia Officinalis Extract on P53 and Creatine Kinase Levels in Downhill Running: A Crossover Randomized, Double-Blind, and Placebo-Controlled Study [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 29-23]

ر

 • رحیمی، محمد رحمان Effects of β-Hydroxy-β-Methylbutyrate Supplementation on IL-4, IL-10 and TGF-β1 during Resistance Exercise in Athletes [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 21-15]
 • رحیمی، محمد رحمان The Effect of Salvia Officinalis Extract on P53 and Creatine Kinase Levels in Downhill Running: A Crossover Randomized, Double-Blind, and Placebo-Controlled Study [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 29-23]
 • رضائی زنوز، ساناز تاثیر مکمل یاری ZMA بر شاخص های التهابی آسیب عضله (CK و LDH) به دنبال یک وهله فعالیت مقاومتی برونگرا در دختران غیر ورزشکار ۱۸ تا ۲۸ ساله [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 39-31]

س

 • ستار زاده، رقیه تاثیر تمرین هوازی و مصرف مکمل ویتامین D بر احساس گرسنگی، گرلین و انسولین سرمی زنان میانسال مبتلا به سندرم متابولیک [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 13-1]

ش

 • شکر نژاد، حمید Effects of β-Hydroxy-β-Methylbutyrate Supplementation on IL-4, IL-10 and TGF-β1 during Resistance Exercise in Athletes [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 21-15]

ع

 • عابد نطنزی، حسین تاثیر مکمل یاری ZMA بر شاخص های التهابی آسیب عضله (CK و LDH) به دنبال یک وهله فعالیت مقاومتی برونگرا در دختران غیر ورزشکار ۱۸ تا ۲۸ ساله [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 39-31]
 • عبدالله پور، سیامند High-intensity interval training combined with saffron supplementation modulates stress-inflammatory markers in obese women with type 2 diabetes [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 61-55]

غ

 • غزالیان، فرشاد تاثیر مکمل یاری ZMA بر شاخص های التهابی آسیب عضله (CK و LDH) به دنبال یک وهله فعالیت مقاومتی برونگرا در دختران غیر ورزشکار ۱۸ تا ۲۸ ساله [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 39-31]

ف

 • فرجی، حسن The Effect of Salvia Officinalis Extract on P53 and Creatine Kinase Levels in Downhill Running: A Crossover Randomized, Double-Blind, and Placebo-Controlled Study [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 29-23]

گ

 • گلپسندی، شادی High-intensity interval training combined with saffron supplementation modulates stress-inflammatory markers in obese women with type 2 diabetes [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 61-55]
 • گل پسندی، هادی High-intensity interval training combined with saffron supplementation modulates stress-inflammatory markers in obese women with type 2 diabetes [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 61-55]