بررسی اثر تعاملی یک دوره تمرینات ورزشی تناوبی با شدت بالا و مکمل سازی دارچین بر سطوح برخی نشانگرهای التهابی و ضد التهابی در مردان دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

4 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

5 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

10.34785/J019.2023.004

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تعاملی یک دوره تمرینات تناوبی با شدت بالا و مکمل سازی دارچین بر سطوح برخی نشانگرهای ضد التهابی در مردان دارای اضافه وزن و چاق انجام گردید.
روش شناسی: 40 مرد بزرگسال چاق و دارای اضافه وزن با شاخص توده بدنی بیشتر از 26 کیلوگرم/ مجذور قد به متر بصورت تصادفی به 4 گروه 1) مکمل دارچین، 2) تمرینات HIIT، 3) مکمل + تمرینات HIIT و 4) پلاسیبو تقسیم بندی شدند. سپس آزمودنی ها به مدت 8 هفته تحت مداخله های مختلف مکمل دارچین و تمرینات HIIT قرار گرفتند. شاخص های آنتروپومتریکی و التهابی و ضد التهابی در دو مرحله پیش آزمون- پس آزمون اندازه گیری شد.
نتایج: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که سطوح سرمی IL-6 و TNFa و شاخص مقاومت به انسولین در گروه های مکمل، تمرینات HIIT و مکمل+ تمرینات HIIT در پس آزمون نسبت به پیش آزمون کاهش معناداری داشت (05/0 ≥ P)، در حالی که سطوح سرمی آدیپونکتین در گروه های مکمل، تمرینات HIIT و مکمل+ تمرینات HIIT افزایش معناداری در پس آزمون داشت (05/0 ≥ P). این در حالی است که در هیچ کدام از متغیرها تفاوت معناداری بین گروه ها وجود نداشت (05/0 ≤ P).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که اجرای تمرینات HIIT با و بدون مکمل سازی دارچین احتمالا از طریق کاهش سطوح نشانگر های التهابی و افزایش نشانگر های ضد التهابی باعث بهبود مقاومت به انسولین در مردان چاق دارای اضافه وزن می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Interactive effect of a period of high-intensity interval training and cinnamon supplementation on the levels of some inflammatory and anti-inflammatory markers in overweight men

نویسندگان [English]

 • Hadis Bayat 1
 • Hamidreza Khalounejad 2
 • Masoud Babaei 3
 • Nazanin Arnavazi yamchi 4
 • Mohammad Ali Azarbayjani 5
1 Department of Physical Education and Sports Sciences, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Physical Education and Sports Science. Faculty of Sports Sciences, Islamic Azad University Arak Branch, Iran
3 Department of Physical Education and Sports Sciences, Islamic Azad University, Department of Science and Research, Tehran, Iran.
4 Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Sports Sciences, Islamic Azad University, Tehran Branch, Center, Tehran, Iran.
5 Exercise Physiology Departments, Faculty of Physical Education, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the interactive effect of a period of high-intensity interval training and cinnamon supplementation on the levels of some inflammation and anti-inflammatory markers in overweight and obese men.
Methodology: 40 obese and overweight adult men with body mass index greater than 26 kg / m2 were randomly divided into 4 groups: 1) Cinnamon supplement, 2) HIIT training, 3) HIIT supplement + HIIT training, and 4) placebo Were classified. Subjects were then subjected to various cinnamon supplement interventions and HIIT exercises for 8 weeks. Anthropometric, inflammatory and anti-inflammatory indices were measured in two stages: pre-test and post-test.
Results: The results of data analysis showed that serum levels of IL-6 and TNFα and insulin resistance index in the complementary groups, HIIT training and supplement + HIIT training in the post-test were significantly reduced compared to the pre-test (P ≤ 0.05). While serum adiponectin levels in supplement groups, HIIT training and supplement + HIIT training had a significant increase in post-test (P ≤ 0.05). However, there was no significant difference between the groups in any of the variables (P ≥ 0.05).
Conclusion: According to the results, it can be said that performing HIIT training with and without cinnamon supplementation will probably improve insulin resistance in overweight men by reducing the levels of inflammatory markers and increasing anti-inflammatory markers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • High Intensity Interval training
 • Adiponectin
 • Inflammation and Obesity
دوره 1، شماره 2
شهریور 1401
صفحه 35-42
 • تاریخ دریافت: 25 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 16 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 19 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 19 آبان 1401