تاثیر کوتاه مدت مکمل HMB بر غلظت هورمون‌های رشد و تستوسترون به دنبال فعالیت مقاومتی در ورزشکاران

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.34785/J019.2023.006

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر تاثیر مصرف مکمل HMB بر غلظت هورمونهای رشد و تستوسترون بدنبال فعالیت مقاومتی در ورزشکاران مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش: در یک مطالعه دو سوکور، تصادفی، و کنترل شده با دارونما10 دانشجوی پسرورزشکار با میانگین سنی به طور تصادفی انتخاب و به مدت یک هفته مکمل HMB یا دارونما به میزان 3 گرم در روز (3 دوز 1 گرمی) مصرف کردند. سپس، یک هفته فاصله جهت پاکسازی بین دوره‌های بارگیری لحاظ شد. آزمودنی‌ها پس از یک هفته (مصرف مکمل یا دارونما) در فعالیت مقاومتی که شامل 3 ست با 85 درصد یک تکرار بیشینه با دو دقیقه استراحت بین ستها و حرکات شرکت کردند. بعد از یک هفته استراحت، آزمودنی‌ها فراخوانده شدند و با شیوه متقاطع با تغییر مکمل و دارونمای آنها به مدت یک هفته دیگر با همان شرایط قبلی به مصرف مکمل و دارونما پرداختند. سپس در فعالیت مقاومتی شرکت کرده و نمونه گیری خون از آنها بعمل آمد. نمونه‌های خون جهت اندازه‌گیری غلظت هورمونهای رشد و تستوسترون به روش الایزا به آزمایشگاه انتقال داده شد. یافته ها: یافته‌های این پژوهش با استفاده از آزمون آنالیز واریانس با اندازه‌گیری مکرر نشان داد که مصرف مکمل HMB به مدت یک هفته سبب افزایش معنی‌دار سطح تستوسترون در مردان تمرین کرده پس از فعالیت مقاومتی شده است (05/0p≤)؛ اما تاثیر معنیداری بر غلظت هورمون GH نداشت (05/0 p>). نتیجه‌گیری: با توجه یافته‌ها به نظر می‌رسد که مصرف کوتاه مدت HMB می‌تواند ترشح هورمون‌ آنابولیکی تستوسترون را پس از فعالیت مقاومتی در ورزشکاران افرایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of short-term HMB supplement on Growth hormone and Testosterone concentration after resistance exercise in the athletes

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahman Rahimi 1
  • Shahram Parsarad 2
1 Associate‌‌ Professor of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
2 Master of exercise physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to determine the effect of HMB supplement on the growth hormone and testosterone concentration following resistance exercise. Method: In a double-blind, randomized and placebo-controlled study, 10 college athletes with age (22±1.32), weight (45.76±9.13), BMI (23.7±1.99) and body fat percent (12.50±4.08) were randomly selected and ingested HMB (3 gr per day) and placebo (3 gr per day) for one week. Then, A washout period of one week was set between supplementation periods. After one week of supplementation period, subjects performed resistance exercise included 3 sets of bench press, lat pull down, leg extension, leg curl, biceps curl, triceps curl and shoulder press with 85% of 1RM and 2 min rest intervals between sets and exercises. Before and after resistance exercise blood samples were taken. After a week rest, subjects recalled, then supplement and placebo changed for each subject . They performed the same resistance exercise as previous session. After completion of resistance exercise blood samples were collected for measuring growth and testosterone hormones by ELISA method. Results: The results using ANOVA with repeated measures showed that one week ingestion of HMB significantly increased TS levels, but didn’t affect GH hormone secretion. Conclusion: Based on the results, it seems that short-term ingestion of HMB can induceded increase in secretion of TS anabolic hormones after resistance exercise in athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HMB supplement
  • Growth hormone
  • Testosterone hormone
دوره 1، شماره 2
شهریور 1401
صفحه 53-62
  • تاریخ دریافت: 18 اسفند 1401
  • تاریخ بازنگری: 27 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 27 فروردین 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 27 فروردین 1402