تاثیر مکمل یاری کراتین و سدیم بیکربنات بر عملکرد بی هوازی، شاخص خستگی و آزمون عملکردی ویژه فوتسال در فوتسالیست‌های نخبه طی تمرینات پیش فصل

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 دکترای فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز ، شیراز ، ایران.

10.34785/J019.2023.005

چکیده

هدف: از آن‌جا که تحقیقات محدودی مصرف هم‌زمان مکملهای کراتین و سدیم بیکربنات را درورزش‌های تیمی بررسی نموده‌اند، هدف از انجام این پژوهش بررسی مکمل‌یاری کراتین و سدیم ‌بیکربنات بر عملکردبی‌هوازی، شاخص خستگی و آزمون عملکردی ویژه فوتسال در فوتسالیستهای نخبه بود.
روش تحقیق: 32 فوتسالیست با میانگین سنی 23/0± 23/22 سال به ‌طور هدفمند انتخاب و به ‌صورت تصادفی در چهار گروه کراتین، سدیم‌ بیکربنات، ترکیبی و دارونما قرار گرفتند. قبل و بعد از مداخله، آزمون عملکردی ویژه فوتسال و تست بی‌هوازی (RAST) انجام و شاخص خستگی، اوج و میانگین توان بی‌هوازی برآورد شد. طی 7 روز مکمل‌یاری، گروه کراتین روزانه 20 گرم کراتین، گروه سدیم ‌بیکربنات 3/0 mg/kg، گروه ترکیبی(20 گرم کراتین و 3/0 mg/kg سدیم ‌بیکربنات) وگروه کنترل 20 گرم نشاسته، در چهار وعده مصرف نمودند.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد اوج توان بی‌هوازی گروه‌های کراتین و ترکیبی از گروه دارونما به‌صورت معناداری بیشتر است. میانگین توان بی‌هوازی گروه کراتین و ترکیبی از گروه دارونما و هم‌چنین میانگین توان بی هوازی گروه ترکیبی از سدیم بیکربنات به‌صورت معناداری بیشتر است. شاخص خستگی گروه‌ها تفاوت معناداری نداشت. بین زمان آزمون عملکردی ویژه فوتسال هر یک از گروه‌های کراتین و ترکیبی با گروه دارونما و سدیم بیکربنات و بین گروه کراتین با ترکیبی در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری:مکمل‌یاری کراتین بر خلاف سدیم بیکربنات موجب بهبود شاخص‌های بی‌هوازی و عملکردی بازیکنان فوتسال می‌گردد.همچنین مصرف همزمان کراتین و سدیم بیکربنات با تقویت اثر هم‌افزایی، پاسخ مثبت‌تری به آمادگی بی‌هوازی و عملکردی فوتسالیست‌ها دردوران پیش فصل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of creatine and sodium bicarbonate supplementation on anaerobic performance, fatigue index and futsal specific performance test in elite futsal players in pre-season training

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Fijan 1
  • Farhad Daryanoosh 2
  • Negar Kooroshfard 3
  • Fatemeh Hosseininezhad 3
  • Nosratallah Foroozan 3
  • Ahmad Mehrez 3
1 PhD in Sports Physiology, Department of Sports Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Associate Professor of exercise physiology, Department of Exercise Physiology, faculty of Education and Psychology, University of Shiraz, Iran.
3 Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Since limited studies have examined the simultaneous use of creatine and sodium bicarbonate supplements in team sports, the aim of this study was to evaluate creatine and sodium bicarbonate supplementation on anaerobic performance, fatigue index and futsal special performance test (FSPT (in elite futsal players.
Methodology: 32 futsal players (age of 22.23± 0 0.23 years) were selected objectively and randomly divided into four creatine, sodium bicarbonate, combined and placebo groups. FSPT and RAST anaerobicity test was performed .intervention During 7 days of supplementation, the creatine group received 20 grams of creatine daily, the sodium-bicarbonate group 0.3 mg / kg, the combined group (20 grams of creatine and 0.3 mg / kg sodium bicarbonate) and the control group 20 grams of starch, in four servings.
Result :showed that the peak of anaerobic power of creatine and combination groups was significantly higher than the placebo group. There was no significant difference in the fatigue index of the groups. There is a significant difference between the time of FSPT of each creatine and combination groups with the placebo and sodium bicarbonate groups and between the creatine and combination groups in the post-test
Conclusion: Creatine supplementation, unlike sodium bicarbonate, improves the anaerobic and functional parameters of futsal players. Also, the simultaneous use of creatine and sodium bicarbonate, by enhancing the synergistic effect, gives a more positive response to the anaerobic and functional indices of futsal players

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anaerobic power
  • creatine
  • sodium bicarbonate
  • Futsal