تاثیر مکمل سازی عصاره توت فرنگی بر برخی شاخص های اکسایشی، التهابی و آسیب سلولی متعاقب یک جلسه فعالیت ورزشی مقاومتی وامانده ساز در زنان غیرورزشکار

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد مریوان، مریوان، کردستان، ایران.

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران.

3 دبیر تربیت بدنی، آموزش و پرورش مریوان، مریوان، ایران.

10.34785/J019.2023.001

چکیده

مقدمه: در پژوهش حاضر اثر عصاره توت فرنگی بر برخی شاخص های اکسایشی، التهابی و آسیب سلولی ناشی از فعالیت مقاومتی حاد در زنان غیر ورزشکار بررسی شد.
مواد و روشها: 14 دختر سالم غیرورزشکار در یک پژوهش تصادفی، دوسوکور، کنترل شده با دارونما، متقاطع در دو شرایط مکمل و دارونما (قد: 7/2±5/162، وزن: 3/6±4/70، شاخص توده بدن: 2/1±7/26، سن: 5/3±7/24) قرار گرفتند. آزمودنی ها به مدت 14 روز قبل از یک جلسه تمرین مقاومتی مکمل عصاره توت فرنگی یا دارونما (مالتودکسترین)، 350 میلی گرم دوبار در روز، را مصرف نمودند. نمونه های خونی سرم جهت بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، مالون دی آلدئید، پروتئین واکنش پذیرC و کراتین کیناز، قبل از دوره مکمل سازی (پایه)، پیش و پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی حاد جمع آوری شدند.
یافته ها: ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در شرایط مکمل و در مرحله قبل از فعالیت مقاومتی و پس از فعالیت مقاومتی نسبت به قبل از مکمل سازی بالاتر بود (05/0>p). سطوح مالون دی آلدئید در شرایط دارونما و در مراحل قبل از فعالیت مقاومتی و پس از فعالیت مقاومتی، بالاتر از شرایط مکمل بود (05/0>p). پروتئین واکنش پذیرC تغییر معناداری نداشت (05/0<p). سطوح کراتین کیناز در شرایط دارونما، پس از فعالیت مقاومتی نسبت به قبل از مکمل سازی و قبل فعالیت مقاومتی بالاتر بود (05/0>p).
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مکمل عصاره توت فرنگی ممکن است در کاهش استرس اکسایشی سلولی و آسیب سلولی ناشی از فعالیت ورزشی شدید نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of strawberry extract supplementation on some oxidative, inflammatory and cellular damage indicators after a session of exhausting resistance exercise in non-athlete women

نویسندگان [English]

  • Hassan Faraji 1
  • Fardin Mmirahmad 2
  • Avin Mahammadi 3
1 Assistant Professor of exercise physiology, Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Marivan Azad University, Marivan, Kurdistan, Iran.
2 Department of Food Science and Industry, Sanandaj University of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran.
3 Secretary of Physical Education, Marivan Education, Marivan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: In the present study, the effect of strawberry extract on some oxidative, inflammatory and cellular damage indices due to acute resistance exercise in non-athlete women was investigated.
Materials: 14 healthy non-athlete girls in a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study in two complementary and placebo conditions (height: 162.5 7 2.7, weight: 70.4 6 6.3, body mass index: 2/2) 26.7 ، 1, age: 24.7 3 3.5). Subjects took 350 mg twice daily for 14 days before a resistance training session with strawberry extract or placebo (maltodextrin) supplement. Serum blood samples were collected for total antioxidant capacity, malondialdehyde, reactive protein C and creatine kinase, before the supplementation period (baseline), before and after a session of acute resistance exercise.
Results: Total antioxidant capacity in complementary conditions before resistance exercise and after resistance exercise was higher than before supplementation (p <0.05). Malondialdehyde levels were higher than complementary conditions in placebo conditions and in the stages before resistance exercise and after resistance exercise (p <0.05). C-reactive protein did not change significantly (p <0.05). Creatine kinase levels in placebo conditions were higher after resistance activity than before supplementation and before resistance activity (p <0.05).
Conclusion: The results of the present study showed that strawberry extract supplementation may play a role in reducing cellular oxidative stress and cell damage due to strenuous exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strawberry extract
  • inflammation
  • resistance exercise
  • oxidative stress