تاثیر مکمل یاری ZMA بر شاخص های التهابی آسیب عضله (CK و LDH) به دنبال یک وهله فعالیت مقاومتی برونگرا در دختران غیر ورزشکار ۱۸ تا ۲۸ ساله

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی، گروه تخصصی تربیت بدنی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تخصصی تربیت بدنی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تخصصی تربیت بدنی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.34785/J019.2022.557

چکیده

پس از یک فعالیت مقاومتی برونگرا، ورزشکاران دچار درجاتی از کوفتگی عضلانی می‌شوند که یکی از انواع آن، کوفتگی عضلانی تأخیری است. به دنبال این آسیب، فاکتورهای التهابی در خون رها می‌شوند. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر مکمل‌یاری ZMA بر شاخص‌های التهابی آسیب عضله( CK و LDH) به دنبال یک وهله فعالیت مقاومتی برونگرا در دختران غیر ورزشکار بود. به این منظور، از دختران جوان و سالم ۱۸ تا ۲۸ ساله با شاخص توده بدنی۲۰ تا ۲۵ استفاده شد. افراد بطور تصادفی در سه گروه ده تایی شامل: ۱- فعالیت مقاومتی برونگرا و مکمل‌ ZMA، ۲- فعالیت مقاومتی برونگرا و دارونما و ۳- فعالیت مقاومتی برونگرا بدون مکمل و دارونما، قرار گرفتند. هر سه گروه در روز پیش آزمون در یک فعالیت مقاومتی برونگرا (کار با دستگاه پشت پا) شرکت کردند. افراد به مدت دو هفته، تحت مکمل‌یاری مختص به گروه خود قرار گرفتند. سپس گروه‌ها در همان فعالیت بدنی مقاومتی برونگرا قبلی، شرکت کردند. قبل و بعد از فعالیت بدنی از افراد نمونه خونی گرفته شد و میزان CK و LDH مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سطوح‌ CK و LDH بعد از فعالیت مقاومتی برونگرا در هر گروه افزایش یافت، هرچند برای همه گروه‌ها معنادار نبود و تفاوتی بین سه گروه پس از مکمل‌یاری مشاهده نشد (P>0.05). به نظر میرسد که یک وهله فعالیت مقاومتی برونگرا باعث افزایش آسیب عضلانی به عنوان شاخصی از کوفتگی عضلانی در دختران غیر ورزشکار می‌شود و ۱۴ روز مکمل‌یاری، ZMA میزان آسیب عضلانی را به طور معنادار کاهش نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of ZMA supplementation on inflammatory factors of muscle injury (CK and LDH) following a bout of eccentric resistance exercise in non-athlete woman aged 18 to 28 years

نویسندگان [English]

  • Sanaz Rezaei Zonooz 1
  • Hossein Abed Natanzi 2
  • Farshad Ghazalian 3
1 MSc of sports nutrition, Department of physical education, Science and Research Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of exercise physiology, Department of physical education, Science and Research Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran.
3 Associate Professor of exercise physiology, Department of physical education, Science and Research Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran.
چکیده [English]

After an eccentric resistance exercise, athletes experience some degree of muscle soreness such as delayed muscle soreness. Following this damage, inflammatory factors are released into the bloodstream. The aim of current study was to find out the effect of ZMA supplementation on inflammatory factors of muscle injury (CK and LDH) following a bout of eccentric resistance exercise in non-athlete women. For this purpose, young and healthy women aged 18 to 28 years with a body mass index of 20 to 25 were used. Individuals were randomly divided into three groups of ten, including: 1- eccentric resistance exercise and ZMA supplementation, 2- eccentric resistance exercise and placebo, and 3- eccentric resistance exercise without supplementation and placebo. All three groups participated in an eccentric resistance exercise (lying leg curl muscles training hamstring yo-life supreme) the day before the test. Individuals underwent group-specific supplementation for two weeks. Then, the groups participated in the same eccentric resistance exercise as before. Blood samples were collected before and after physical activity and CK and LDH levels were assessed. The results showed that CK and LDH levels increased after eccentric resistance exercise in each group, although it was not significant for all studied groups and no significant difference was observed between the three groups after supplementation (P> 0.05). Eccentric resistance exercise seems to increase muscle injury as an indicator of muscle contusion in non-athlete women, and 14 days of supplementation with ZMA does not significantly reduce muscle injury.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eccentric Resistance Exercise
  • Muscle Injury
  • ZMA Supplement
  • Creatine Kinase
  • Lactate Dehydrogenase