تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی همراه با مصرف سیاه دانه بر سطوح سرمی واسپین و نیمرخ لیپیدی زنان مبتلا به چاقی

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران.

2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد کرمان، کرمان، ایران.

3 استادیار بیهوشی، گروه آزمایشی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، کرمان، ایران.

10.34785/J019.2023.003

چکیده

مقدمه: زنان چاق با توجه به میزان چربی احشایی شکمی و کاهش توده عضلانی، در معرض ابتلا به بیماری‌های متابولیکی قرار دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی همراه با مصرف سیاه دانه بر سطوح سرمی واسپین زنان مبتلا به چاقی بود.
روش شناسی: 28 زن دارای اضافه وزن با شاخص توده بدنی بالای 30 در چهار گروه 7 نفره، کنترل مکمل، تمرین و  تمرین – مکمل تقسیم شدند و به مدت 8 هفته تمرینات تناوبی شدید و هر هفته 3 جلسه به مدت 45 دقیقه تا 60 دقیقه اجرا کردند. به طوری که در هفته اول سه وهله اجرای 4 دقیقه‌ای با شدت90 درصد ضربان قلب و هفته هشتم پنج وهله اجرای 4 دقیقه‌ای با شدت90 درصد ضربان قلب ذخیره با 2 دقیقه استراحت فعال بود. گروه‌های مصرف کننده مکمل روزانه دو  کپسول  mg 1000  پودر سیاه دانه را ظهر و شب پس از هر وعده غذایی به مدت هشت هفته مصرف کردند. برای تجزیه و تحلیل‌های آماری از آزمون تحلیل کوواریانس یک طرفه در سطح معنی‌داری P ≤ 0/05 استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج تحقیق حاضر، در میزان سطوح سرمی واسپین بعد از تمرین تناوبی بین چهار گروه کنترل، مکمل ،تمرین و مکمل- تمرین وجود نداشت (0.447=P). اما بین تغییرات نیم رخ لیپیدی شامل تری گلیسرید (0.003=P) HDL (P=0.001)، LDL (P=0.005) بعد از تمرین تناوبی بین چهار گروه کنترل، مکمل ،تمرین و مکمل- تمرین تفاوت معنی‌داری وجود داشت (P ≤ 0/05).
نتیجه گیری: با توجه به کاهش معنی‌دار در نیم رخ لیپیدی، به نظر می رسد تمرینات تناوبی شدید همراه با مصرف سیاه دانه می ‌تواند به عنوان یک عامل موثر در بهبود نیم رخ لیپیدی زنان چاق مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of 8 weeks of intermittent exercise with consumption of black seed on serum levels of vaspin and lipid profile of obese women

نویسندگان [English]

  • ABDOLREZA Kazemi 1
  • Mokhtar Ghanbarzadeh 2
  • Ziya Navidi 3
  • Mehrnaz Soltani 2
1 Associated professor in exercise physiology Dept. of Physical Education, faculty of letters and Humanities, Vali-E-Asr University, Rafsanjan, Iran.
2 MSc in Sports Physiology, Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Kerman Azad University, Kerman, Iran.
3 Assistant Professor of Anesthesia, Clinical Experimental Department, Faculty of Medicine, Rafsanjan University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Obese women are prone to metabolic diseases due to the amount of abdominal visceral fat and decreased muscle mass. The aim of this study was to evaluate the effect of the  8 weeks of interval training  with consumption of black seed on serum vaspin levels in obese women.
Methodology: 28 obese women with body mass index above 30 were divided into four groups: control, supplement, exercise and supplement-exercise for 8 weeks of interval trainin  with 3 sessions per week for 45 minutes. They performed for 60 minutes. So that in the first week, three 4-minute performance with an intensity of 90% of the heart rate and in the eighth week, five 4-minute performance with an intensity of 90% of the reserve heart rate with 2 minutes of rest was active. Groups taking the supplement daily took two capsules of 1000 mg of black seed powder at noon and night after each meal for eight weeksone-way analysis of covariance was used at the significance level of (a = 0.5).
Results: According to the results of the present study, there are no difference serum levels of vaspin after traning between the four groups of control, supplement, exercise and supplement-exercise. (P=0.447). But there was a significant difference between lipid profile changes including triglyceride (P = 0.003), HDL (P = 0.001), LDL (P = 0.005) after intermittent exercise between the four groups of control, supplement, exercise and supplement-exercise.
 Conclusion: Due to the significant difference in lipid profile, interval training  along with consumption of black seed can improve the lipid profile of obese women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Periodic Exercise
  • Vaspine
  • Black seed
  • Obese women