تاثیر تمرین استقامتی و مکمل‌سازی با ال-آرژنین بر روی میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون‌پراکسیداز و ظرفیت آنتی-اکسیدانی تام عضلۀ اسکلتی موش‌های صحرایی نر ویستار

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

هدف: فعالیت ورزشی منجر به افزایش در مصرف اکسیژن میتوکندری می‌شود که سبب تولید بیشتر رادیکال‌های آزاد می‌گردد. بنابراین، با توجه به نقش ال-آرژنین در بهبود پاسخ ایمنی و کاهش اثر رادیکال‌های آزاد، در حاضر تاثیر هشت هفته فعالیت استقامتی و مصرف مکمل ال-آرژنین بر میزان آنزیم GPX و TAC عضلۀ دوقلو موش‌های صحرایی نر ویستار بررسی گردید.

روش شناسی: در این پژوهش 32 سر موش صحرایی نر ویستار با سن هشت هفته پس از دو هفته آشنا‌سازی بطور تصادفی در چهار گروه: کنترل، تمرین، ال-آرژنین و تمرین+ال-آرژنین قرار گرفتند. برنامۀ تمرینی شامل هشت هفته اجرای تمرین استقامتی بر روی نوارگردان بود. در گروه‌های مکمل و تمرین+مکمل میزان چهار گرم ال-آرژنین در 100 میلی‌لیتر آب استفاده شد. 48ساعت بعد از اتمام آخرین جلسۀ تمرینی و پس از هشت ساعت ناشتایی، همه موش‌ها تشریح شدند. پس از تشریح نمونه‌ها، عضلۀ دوقلوی موش‌ها جدا گردید. با استفاده از روش اسپکتروفتومتری میزان فعالیت آنزیم GPX و TAC عضلۀ اسکلتی سنجش شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. مقدار خطا نیز در سطح معنی‌داری 05.0≥p شد.

یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد میزان GPX عضلۀ اسکلتی در گروه تمرین+مکمل نسبت به گروه تمرین بطور معنی‌داری بالاتر بود (p=0.001)، اما در میزان TAC عضلۀ اسکلتی بین گروه‌های پژوهش تفاوت معنی‌دار وجود نداشت (p=0.836).

نتیجه‌گیری: با توجه به تاثیر مکمل ال-آرژنین همراه با تمرین استقامتی شدید بر افزایش سطح آنزیم GPX، احتمالاً مکمل ال-آرژنین مانع از کاهش آنزیم GPX و عوارض ناشی از آن در تمرین استقامتی شدید خواهد شد.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of endurance training and supplementation with L-arginine on the activity of glutathione peroxidase enzyme and total antioxidant capacity of skeletal muscle of male wistar rats

نویسندگان [English]

  • Samaneh Hadi 1
  • Aghaali ghasemnian 2
1 Department of Sports Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 Department of Sports Science, Faculty of Humanities, University Zanjan, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Aims: Engaging in exercise increases mitochondrial oxygen consumption, leading to a higher production of free radicals. Given L-arginine's role in boosting the immune response and mitigating the impact of free radicals, this study examined the influence of eight weeks of endurance training along with L-arginine supplementation on GPX and TAC levels in the gastrocnemius muscle of male Wistar rats.

Methods: The study involved 32 male Wistar rats, aged eight weeks, randomly assigned to four groups: control, exercise training, L-arginine, and exercise training + L-arginine.The training regimen entailed 8weeks of endurance training on a treadmill. The supplement and training+supplement groups were given four grams of L-arginine in 100ml of water. All rats were dissected 48hours after the final training session and after eight hours of fasting. The quadriceps muscle was isolated from the samples, and the GPX and TAC enzyme activities in the skeletal muscle were measured using the spectrophotometric method. Data were analyzed using a one-way analysis of variance test with a significance level set at p<0.05.

Results:The study results indicated that the GPX levels in the skeletal muscle of the exercise training+supplement group were significantly higher than those in the training group(p=0.001). However, there was no significant difference in the TAC levels in the skeletal muscle across the study groups (p=0.836).

Conclusion: Given the positive impact of L-arginine supplementation alongside intense endurance training on increasing GPX enzyme levels, it's likely that L-arginine supplementation could help prevent the decline of GPX enzyme levels and associated complications during intensive endurance training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endurance training
  • Antioxidant
  • Oxidative stress
  • L-Arginine