دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1402 
بررسی فعالیت بدنی و وضعیت تغذیه در کودکان دارای بلوغ زودرس

صفحه 21-32

10.22034/ren.2024.140185.1039

زهرا زکائی؛ زهره اسکندری؛ مسعود میرمعزی؛ ماندانا سنگاری