نویسنده = �������������� ������������ ������������