اعضای هیات تحریریه

 

سردبیر

محمد رحمان رحیمی

تغذیه ورزشی دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

r.rahimiuok.ac.ir
+988733624005

اعضای هیات تحریریه

حمید محبی

متابولیسم ورزشی پروفسور فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

staff.guilan.ac.ir/mohebbi/?lg=0
mohebbi_hyahoo.com

فرهاد رحمانی نیا

تخصص: تغذیه ورزشی پروفسور فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

staff.guilan.ac.ir/rahmani/?lg=0
frahmani2001yahoo.com

بهمن میرزایی

تخصص: علوم ورزشی پروفسور فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

staff.guilan.ac.ir/mirzaei/?lg=0
mirzaeiunited-world-wrestling.org

ارسلان دمیرچی

تخصص: متابولیسم ورزشی پروفسور فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

staff.guilan.ac.ir/damirchi/?lg=0
damirchiguilan.ac.ir

ویتور د سالس پاینلی

تخصص: تغذیه ورزشی گروه تحقیقات روانشناسی فعالیت ورزشی؛ دانشکده هنر و علوم انسانی ؛ دانشگاه سائو پائولو ، برزیل.

vitor.painelliusp.br

h-index: 20  

حسن فرجی

تخصص: متابولیسم ورزشی استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان، مریوان، ایران

h.farajiiaumarivan.ac.ir

کریم آزالی علمداری

تخصص: تغذیه ورزشی دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

azalofyahoo.com

هادی روحانی

تخصص: متابولیسم ورزشی دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه طب ورزشی، پژوهشگاه علوم ورزشی، ایران

hadirohani7gmail.com

آمارگر

امید عیسی نژاد

تخصص: مشاور آماری دانشیار مشاوره خانواده، گروه مشاوره خانواده، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

research.uok.ac.ir/~oisanejad/
o.isanejaduok.ac.ir

مدیر مسئول

محمد رحمان رحیمی

تغذیه ورزشی دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

r.rahimiuok.ac.ir
0000-0002-4302-1472

جانشین مدیرمسئول

صابر ساعد موچشی

فیزیولوژی ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

metabolism1393gmail.com
0000-0002-3366-4968

ویراستار انگلیسی

لیلا رحمانی

فیزیولوژی ورزشی دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

leilarahmani1990yahoo.com

عطا مصطفی حمه مراد

تخصص: زبانشناسی مدیر گروه زبان انگلیسی، دانشگاه حلبچه ، حلبچه ، عراق

atta.hamamoraduoh.edu.iq

حمید حسین حمه سعید

تخصص: زبانشناسی گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه حلبچه ، حلبچه ، عراق

hameed.hamasaiduoh.edu.iq

دبیر اجرایی

هادی گلپسندی

تخصص: متابولیسم ورزشی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

hadigolpasandiyahoo.com