کلیدواژه‌ها = کربوهیدرات
زمان بندی تغذیه ورزشی کربوهیدراتی در ورزشکاران نخبه: یک مطالعه مروری کوتاه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 41-53

10.34785/J019.2022.001

حمید آقا علی نژاد؛ امیرحسین احمدی حکمتی کار؛ مریم السادات امامی