دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 61-1