نویسنده = محمدی، اوین
تاثیر مکمل سازی عصاره توت فرنگی بر برخی شاخص های اکسایشی، التهابی و آسیب سلولی متعاقب یک جلسه فعالیت ورزشی مقاومتی وامانده ساز در زنان غیرورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1401

حسن فرجی؛ فردین میراحمدی؛ اوین محمدی